https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Rozmýšľaj už teraz o mobilite ERASMUS+

 

Prihlášky na nasledujúci akademický rok sa zvyčajne odovzdávajú koncom zimného semestra prebiehajúceho akademického roku na referáte fakulty, kde študujete. Preto je potrebné začať si hľadať informácie o prípadnej mobilite už začiatkom akademického roka. Študent by si mal vybrať mobilitu podľa potrieb a v súlade so svojím štúdiom. Všetko je potrebné diskutovať s fakultnými koordinátormi pre program Erasmus+, ktorí sú kontaktnými osobami pre účastníkov mobilít. Na mobilitu je prvýkrát možné vycestovať najskôr v druhom ročníku štúdia, prihlášky si však podávate v prvom ročníku.

Na stránke každej fakulty sú uverejnené platné interinštitucionálne zmluvy s univerzitami v EU. Na stránke jednotlivých univerzít si preveríte, čo konkrétne ponúkajú, študijné odbory, ponúkané predmety a podmienky pre Erasmus študentov. Každá univerzita môže mať odlišný systém.
Ak máte záujem o stáž môžete si vybrať jednu z univerzít s platnou interinštitucionálnou zmluvou alebo organizáciu či firmu, ktorá má záujem a ponúka miesta pre stážistov podľa vlastného uváženia.

Študenti v prihláške uvádzajú, v ktorom semestri akademického roka majú záujem vycestovať na mobilitu. Stážisti môžu ísť na stáž aj po skončení letného semestra, počas mesiacov júl, august a september.

Výška grantu závisí od krajiny, do ktorej študent/stážista cestuje (pre bližšie informácie kontaktuj Erasmus+ koordinátorku na fakulte). Ak má študent priznané sociálne štipendium, má nárok aj na príplatok ku grantu. V tomto prípade dokladuje potvrdenie o priznaní sociálneho štipendia.

 

Vždy je potrebné kontaktovať referáty pre medzinárodnú spoluprácu, fakultné kancelárie pre program Erasmus+, prípadne katedrových koordinátorov podľa usmernenia fakulty.

 

Rozmýšľaj už teraz o mobilite ERASMUS+