Výzva na predkladanie žiadostí na špeciálny grant pre ZŤP študentov a zamestnancov UMB

Vážení študenti a zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici!

 

Národná agentúra SAAIC zverejnila Výzvu 2020 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2020/2021.

 

Výzva sa týka študentov a zamestnancov vybraných na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2020/2021, ktorí si môžu nárokovať grant pre špeciálne potreby.

 

V prípade, že k nim patríte, kontaktuje, prosím, fakultného koordinátora na svojej fakulte.

 

Postup pri udeľovaní špeciálnych grantov je nasledovný:

 

1.Žiadosti predkladajú študenti a zamestnanci prostredníctvom fakultných koordinátorov/administrátorov na svojej  fakulte do inštitucionálnej kancelárie mobilít študentov a zamestnancov KA1 na R-UMB na predpísanom formulári spolu s príslušnými dokumentami ako sú preukaz ZŤP, akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie.

 

 

 

2. Žiadosti je potrebné zaslať najneskôr 21. septembra 2020.

 

 

3.V programe Erasmus+  každý účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi)  všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.), ktorý žiadateľovi poskytla vysoká škola. Vysoká škola je povinná toto vyúčtovanie skontrolovať a v zmysle predložených dokladov upraviť pridelený špeciálny grant.  Preto je veľmi dôležité, aby požadovaná výška špeciálneho grantu bola reálna a podľa možnosti čo najpresnejšia. Pre diagnózy celiakia a diabetes stanovila národná agentúra denné sadzby podľa špeciálnej tabuľky grantov. Pri iných diagnózach grant závisí od miery funkčnosti a zdôvodnenia. K žiadostiam národná agentúra pristupuje individuálne.

 

 

4. Fakultný koordinátor/administrátor plne zodpovedá za náležite vyplnenú a skontrolovanú prihlášku, predtým, ako ju zašle na podpis na R-UMB.

 

5. Formuláre žiadostí o špeciálny grant sú k dispozícií v inštitucionálnej kancelárii pre program Erasmus+