Postup pri nedodržiavaní podmienok finančnej zmluvy

Podávanie on-line správy z mobility do mobilitného nástroja Mobility Tool

S odvolaním sa na Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory (od akademického roku 2014/2015)

a jej článok 7 (pri študentoch a stážistoch) a článok 5 (pri zamestnancoch a učiteľoch) „SPRÁVA EU SURVEY":

Účastník je povinný vyplniť a podať správu on-line cez EU Survey po mobilite v zahraničí, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po prijatí výzvy na jej vyplnenie.

Od účastníka, ktorý nevyplní a nepodá správu on-line, môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

E-mail s výzvou na podanie správy by mal mať odosielateľa: replies-will-be-discarded@ec.europa.eu, predmetom správy je „Žiadosť o správu účastníka mobility Erasmus+ / Erasmus+ individual participant report request /".

V prípade, že si účastník mobility odmietne splniť túto svoju povinnosť, alebo ju opakovane preukázateľne ignoruje, pristúpi UMB k vyžiadaniu vrátenia časti grantu nasledovne: 

  • Študenti + stážisti: 30 dňový, t. j. mesačný grant (vrátane soc. štipendia)/30 * 7, t. j. 7 dňový grant; napr. 93€ pri 400€ za mesiac
  • Učitelia + zamestnanci: denný grant poskytnutý na dni aktivity okrem príspevku na cestu; napr. 105€ pri skupine B 

Povinné vstupné a výstupné jazykové testovanie OLS

S odvolaním sa na Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory pre študenta aj stážistu (od akademického roku 2014/2015) a ich článok 6 „ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA":

Účastník musí absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility, ak hlavným vyučovacím alebo pracovným jazykom je angličtina, francúzština, nemčina, taliančina alebo španielčina, alebo kedykoľvek sa na tom dohodne s vysielajúcou inštitúciou, s výnimkou rodených rečníkov. Účastník je povinný ihneď informovať svoju inštitúciu, ak nemôže absolvovať on-line hodnotenie.

Od účastníka, ktorý neabsolvuje vstupný a výstupný jazykový test OLS, môže inštitúcia žiadať čiastočné alebo úplné vrátenie zaslanej finančnej podpory.

E-mail s výzvou na test by mal mať odosielateľa: Erasmus+ notification system, predmetom správy je „XY invites you to complete your Erasmus+ OLS language assesment".

V prípade, že si účastník mobility odmietne splniť túto svoju povinnosť, alebo ju opakovane preukázateľne ignoruje, pristúpi UMB k vyžiadaniu vrátenia časti grantu nasledovne: 

  • Študenti + stážisti: 30 dňový, t. j. mesačný grant (vrátane soc. štipendia)/30 * 7, t. j. 7 dňový grant; napr. 93€ pri 400€ za mesiac

Nedonesenie požadovaného počtu kreditov

S odvolaním sa na Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory pre študenta aj pre stážistu (od akademického roku 2015/2016) a ich článok 3 „FINANČNÁ PODPORA":

Za každý kredit, ktorý bude účastníkovi chýbať mu inštitúcia môže odobrať finančnú podporu zodpovedajúcu 7 dňom podľa odstavca 3.1, kde je určená výška finančnej podpory na 30 dní. Avšak, vrátenie grantu sa nesmie požadovať v prípade, ak účastník nemohol dokončiť svoje mobilitné aktivity, špecifikované v prílohe I tejto zmluvy, z dôvodu vyššej moci. Vysielajúca organizácia musí takéto prípady oznámiť a národná agentúra akceptovať.

V prípade, že účastník mobility nedonesie dostatočný počet kreditov a to preukázateľne jeho vlastnou vinou, pristúpi fakulta UMB po posúdení situácie k vyžiadaniu vrátenia časti grantu nasledovne: 

  • Študenti + stážisti: 30 dňový, t. j. mesačný grant (vrátane soc. štipendia)/30 * 7, t. j. 7 dňový grant za každý nedonesený kredit; napr. 93€ pri 400€ za mesiac

Poznámka: výsledný grant sa zaokrúhľuje matematicky, jeho výpočet sa viaže na možnosti nástroja Mobility Tool a z toho dôvodu je výpočet rozdielny oproti minulosti