Hodnotenie štúdia pre zahraničných študentov a hodnotenie zahraničných mobilít

V súlade so sprievodcom štúdia UMB sa absolvovanie predmetu zvyčajne hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu. Úspešné absolvovanie vybraných študijných povinností prvého a druhého stupňa štúdia a vybraných predmetov vedeckej časti študijného programu tretieho stupňa štúdia sa hodnotí zápisom absolvoval.

 

Hodnotenie známkou sa uskutočňuje na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo všetkých formách  hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

a) A (100 – 94 %) - výborne (vynikajúce výsledky) = 1,

b) B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,

c) C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,

d) D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,

e) E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3,

f) FX (64 a menej %) - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.

 

Študent získa kredity za predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E, resp. mu bolo v rámci hodnotenia predmetu zapísané hodnotenie absolvoval.