Erasmus+

Erasmus+

2014 - 2020

Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Dôležité informácie

Číslo UMB ECHE charty pre program Erasmus+ je: 48545-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE

ID: SK BANSKA01

PIC: 998462517

OID: E10203466

 

Erasmus Policy Statement

GDPR - práva dotknutej osoby a ochrana osobných údajov na UMB

Štruktúra ERASMUS+

KAPITOLA:

  • Vzdelávanie

AKCIE:

  • KA103 – európske mobility jednotlivcov  – referát medzinárodnej spolupráce RUMB, Mgr. Lucia Oboňová
  • KA107 – medzinárodné mobility jednotlivcov - referát medzinárodnej spolupráce RUMB, Mgr. Andrea Bobáková
  • KA2 - spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov – Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty UMB