Členstvá v medzinárodných organizáciách

Členstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v medzinárodných organizáciách, inštitúciách, kooperačných sieťach, iniciatívach a partnerstvách

EUA (European University Association) – Asociácia európskych univerzít

Zameranie: združuje a podporuje vysoké školy v 47 krajinách, poskytuje im jedinečné fórum na spoluprácu vo všetkých oblastiach vyššieho vzdelávania, vedy a výskumu
Členstvo platné od: 2008
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne zapojenie do činnosti organizácie vrátane aktívnej účasti na výročných samitoch EUA

AUF (Agence universitaire de la francophonie) – Univerzitná agentúra frankofónie

Zameranie: multilaterálna inštitúcia podporujúca spoluprácu a solidaritu medzi univerzitnými inštitúciami využívajúcimi francúzštinu ako pracovný jazyk; podpora vedeckého bádania a vysokoškolského vzdelávania formou poskytovania štipendií a grantov
Členstvo platné od: jún 2006
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne zapojenie do činnosti organizácie

SENS PUBLIC – Význam verejný

Zameranie: medziuniverzitná sieť pre vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť predovšetkým európskych univerzitných pracovísk
Členstvo platné od: 2011
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne zapojenie do činnosti organizácie

AIEST – Medzinárodná sieť expertov, vedcov i praktikov

Zameranie: medzinárodná spolupráca – analýzy na podporu vedeckého zvládania výzviev súčasnej praxe na základe medzinárodných analýz pohybu osôb za poznávaním, spoluprácou, relaxom, liečením, oddychom s cieľom prispievať k praktickým riešeniam aktuálnych problémov praxe
Členstvo platné od: 1992
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne zapojenie do činnosti organizácie

EURAXESS – neformálna sieť kontaktných bodov servisných centier EURAXESS.

Servisným centrom pre Slovensko je SAIA, n. o. EURAXESS je európska sieť určená pre mladých výskumníkov v oblasti medzinárodných mobilít.
Členstvo platné od: 2011
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne zapojenie do činnosti organizácie

HPDCEES – Human Potential Development in Central and Eastern EU States – medzinárodná regionálna kooperačná sieť vedcov krajín Európskej únie zo strednej a východnej Európy

Zameranie: podpora medzinárodnej spolupráce vedcov s cieľom rozvoja vedomostnej spoločnosti a skvalitňovania procesu vzdelávania
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne zapojenie do činnosti organizácie

QS – APPLE

Globálna sieť univerzít so sídlom v Londýne a pobočkou v Singapúre
Zameranie: medziuniverzitná interkontinentálna spolupráca v transformácii, internacionalizácii a modernizácii univerzitného vzdelávania v súlade s podmienkami a nárokmi 21. storočia
Členstvo platné od: 2012
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne zapojenie do činnosti organizácie, vrátane aktívnej účasti na výročných samitoch

Institut universitaire franco-slovaque – Francúzsko-slovenský univerzitný inštitút, občianske združenie, pôsobí na UMB od 19. septembra 2011, je jedinečnou slovensko-francúzskou inštitúciou medzinárodnej spolupráce

Zameranie: koncepčná všestranná podpora rozvoja frankofónie na Slovensku iniciovaná Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku
Riaditeľom IUFS (FSUI) je doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., FPVaMV UMB
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne riadenie činnosti organizácie

Confucius classrooms – Konfuciove učebne

Súčasť globálnej siete Konfuciových inštitútov a ich učební na viac ako 300 univerzitách vo svete
Zameranie: výučba čínskeho jazyka, literatúry a kultúry
Manažérkou 1. učebne čínskeho jazyka je: Mgr. Lucia Husenicová, PhD., FPVaMV UMB; manažérom 2. učebne čínskeho jazyka je: prof. PaedDr. Pavol BARTÍK, PhD., prodekan FF UMB pre MSVV
Spôsob zapojenia univerzity: aktívne riadenie činnosti organizácie od letného semestra 2011/12 (FPVaMV UMB), resp. od zimného semestra 2013/14 (FF UMB)

Poznámka:
UMB činnosť medzinárodných organizácií, inštitúcií, kooperačných sietí, iniciatív a partnerstiev a svoju aktívnu účasť v nich na zmluvnom základe každoročne podporuje aj finančne.

Členstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študentských medzinárodných organizáciách, inštitúciách, kooperačných sieťach, iniciatívach a partnerstvách

Asociácia frankofónnych študentov - Pont Francophone pri FHV UMB

Zameranie: podpora a rozvoj frankofónie v študentských kruhoch s cieľom skvalitniť prípravu študentov na prácu v pedagogickej a kultúrnej oblasti
spôsob zapojenia fakulty: aktívna účasť napojená na pridruženie SR k OIF

Asociácia frankofónnych študentov - EFPOLIT pri FPVaMV UMB

Zameranie: podpora a rozvoj frankofónie v študentských kruhoch s cieľom skvalitniť prípravu študentov na prácu v medzinárodných organizáciách a v diplomacii
spôsob zapojenia fakulty: aktívna účasť napojená na pridruženie SR k OIF

Erazmovská sieť študentov - ESN (Erasmus Student Network) – pri UMB

Zameranie: medzinárodná študentská organizácia zameraná na podporu efektívnej adaptácie zahraničných študentov na európskych univerzitách
členstvo platné od: 2010
spôsob zapojenia UMB: aktívna účasť

Euroatlantické centrum – pri FPVaMV UMB

Zameranie: člen medzinárodnej štruktúry YATA (Youth Atlantic Treaty Association) združujúcej mladých lídrov v rámci celého euroatlantického priestoru, s cieľom budovať občiansku spoločnosť a podporovať Severoatlantickú alianciu a transatlantickú spoluprácu
členstvo platné od: 1999
spôsob zapojenia fakulty: aktívna účasť

Medzinárodné združenie študentov ekonomických a obchodných vied - AIESEC – pri EF UMB

Najväčšia študentmi riadená organizácia na svete s pôsobnosťou na viac ako 1700 univerzitách v 110 krajinách svetového spoločenstva.
Zameranie: organizovanie stáží a praxí pre študentov a absolventov univerzít v zahraničných výrobných, bankových, dopravných, servisných, IT a obchodných firmách.
členstvo platné od: 1977
spôsob zapojenia fakulty: aktívna účasť

Pozn.: UMB činnosť medzinárodných študentských organizácií, inštitúcií, kooperačných sietí, iniciatív a partnerstiev a aktívnu účasť študentov UMB v nich na univerzitnej i fakultnej úrovni podporuje.

Medzinárodná asociácia študentov histórie – ISHA – pri FF UMB

Medzinárodná mimovládna organizácia študentov histórie, ktorej cieľom je uľahčiť komunikáciu a poskytovať platformu výmeny pre študentov histórie a príbuzných odborov na medzinárodnej úrovni .

Zameranie: organizovanie odborných konferencií, seminárov, workshopov pre študentov z členských pobočiek ISHA v celej Európe, raz za rok zorganizovanie výročnej konferencie ISHA, vydávanie odborného študentského historického časopisu CARNIVAL

Členstvo platné od: 2013

Spôsob zapojenia fakulty: aktívna účasť

Kontakt: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/studentska-historicka-spolocnost/