Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.docent

Telefón 048/446 1223E-mailjaroslav.usiak@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

Jana Mikováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1611, 6723E-mailjana.mikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie