Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhlásenie o prístupnosti

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.umb.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Niektoré zvukové súbory nemajú textovú alternatívu. (Kritérium úspešnosti:1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam)
 • Niektoré videá nemajú titulky (Kritérium úspešnosti:1.2.2: Titulky)
 • Niektoré video neobsahuje audiokomentár, ktorý by sprostredkoval informácie uvedené vo videu nevidiacim používateľom (Kritérium úspešnosti:1.2.5 Audiokomentár)
 • Tabuľka je tvorená viacerými menšími tabuľkami, pričom žiadna neobsahuje definované záhlavie (Kritérium úspešnosti:1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy)
 • Pri prechádzaní po webstránke prostredníctvom klávesnice sa informácie o Cookies nachádzajú na konci webstránky. (Kritérium úspešnosti:1.3.2 Zmysluplné poradie)
 • Niektorý text na obrázku nemá textovú alternatívu na webstránke. (Kritérium úspešnosti:1.4.5 Text vo forme obrázkov)
 • Dodatočný obsah, ktorý sa zobrazuje po nadídení kurzorom myši nie je možné skryť prostredníctvom klávesnice. (Kritérium úspešnosti:1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom)
 • Podponuka, ktorú je možné otvoriť z ponuky Ďalšie odkazy, nie je prístupná prostredníctvom klávesnice.( Kritérium úspešnosti:2.1.1, klávesnica)
 • Karusel s rotujúcimi slidmi nie je možné zastaviť prostredníctvom klávesnice (Kritérium úspešnosti:2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie)
 • Webové sídlo nemá k dispozícii pre používateľov mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa blokov obsahu. (Kritérium úspešnosti:2.4.1 Preskočenie blokov)
 • Poradie prechádzania prvkami nie je totožné s vizuálnym zobrazením. Vrchné menu aj vyhľadávanie je zamerané až po niekoľkých desiatkach odkazoch na webom sídle. (Kritérium úspešnosti:2.4.3 Poradie prechádzania prvkami)
 • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka režim, pri ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. (Kritérium úspešnosti:2.4.7 Viditeľné zameranie)
 • Jazyk časti slovenskej webstránky - v angličtine - nie je možné odvodiť z kódu stránky.  (Kritérium úspešnosti:3.1.2 Jazyk jednotlivých častí)
 • Čítač obrazovky, ktorý používajú nevidiaci používatelia, nečíta jednotlivé položky rozbaľovacej ponuky. ( Kritérium úspešnosti:4.1.2 Názov, funkcia, hodnota)

 

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Na stránke dochádza ku kombinácii anglického obsahu a slovenského obsahu v anglickej verzii webového sídla (§15 pís. h) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)
 • Nie je uvedený dátum  poslednej aktualizácie na webovej stránke, len dátum vytvorenia stánky (§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré textové dokumenty nespĺňajú [§19 pís. b) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré dokumenty na stránke sú vo formáte .pdf  a scanov nespĺňajúcich požadované kritériá [§18 pís. d) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy] . Požadované dokumenty, ktoré nie sú v súlade Vám vieme poslať na základe Vašej písomnej žiadosti na e-mailovú adresu: umb@umb.sk

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované  29. 06. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 19. 07. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese umb@umb.sk. Správcom webového sídla Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a jeho prevádzkovateľom Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zhotoviteľom stánky je spoločnosť WebCreators s.r.o.

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je pani Ing. Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie..

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici