Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Spoločenské a humanitné vedy - Nová agenda pre európske výzvy

Začiatok (dátum, čas): 14. 11. 2016, 8:00
Koniec (dátum, čas): 16. 11. 2016, 15:00
Usporiadateľ: Rektorát

Medzinárodná konferencia v odbornej gescii UMB

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s UMB, ktorá je odborným garantom, organizujú 14. - 16. novembra 2016 v Bratislave - počas polroku slovenského predsedníctva - medzinárodnú konferenciu s tematikou spoločenských a humanitných vied s názvom "Spoločenské a humanitné vedy - Nová agenda pre európske výzvy".

Členmi riadiaceho výboru konferencie budú významní predstavitelia európskej vedy z rôznych spoločenskovedných a humanitných oblastí. Pred konferenciou sa uskutočnia vedecké konzultácie s poprednými európskymi výskumníkmi, univerzitami, výskumnými organizáciami a predstaviteľmi spoločnosti, ktorí budú tvoriť medzinárodný vedecký výbor podujatia.

Cieľom konferencie je demonštrovať, že spoločenské a humanitné vedy významne prispievajú k fungovaniu demokratických spoločností a sú neobíditeľné pri riešení akútnych kríz, ako je migrácia s dopadmi na štátne politiky, ľudské práva, slobodu pohybu a terorizmus. Tieto podnecujú debaty o náboženskej diverzite a bezpečnosti v Európe i mimo jej územia, o dočasných obmedzeniach slobôd a takisto o nezamestnanosti, ktorá plodí spoločenskú exklúziu v niektorých z jej členských štátov. Tieto výzvy nemožno vyriešiť púhymi technickými riešeniami, tieto technické riešenia musia byť spoločensky ukotvené.

Cieľom konferencie je zhromaždiť učencov z oblasti spoločenských a humanitných vied a iných disciplín, podnikateľov a politikov, predstaviteľov priemyslu a médií. Týchto spolu 300 účastníkov popracuje na zviditeľnení, integrácii a zapracovaní spoločenských a humanitných vied do vedecko-výskumných stratégií. Z prezentácií, okrúhlych stolov a diskusií počas konferencie vyplynú odporúčania pre prípravný proces pracovného programu na obdobie 2018-20.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici