Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Kalendár udalostí - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Školská geografia – súčasnosť a perspektívy

Začiatok (dátum, čas): 20. 4. 2017, 8:00
Koniec (dátum, čas): 20. 4. 2017, 16:00
Miesto: Katedra geografie a geológie FPV UMB, miestnosť F313
Usporiadateľ: Fakulta prírodných vied
Mesto: Banská Bystrica
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
WWW: www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-geografie-a-geologie/oznamy/medzinarodna-vedecka-konferencia-skolska-geografia-sucasnost-a-perspektivy-5179.html
Poplatok: 30 €

Medzinárodná vedecká konferencia

Katedra geografie a geológie FPV UMB v spolupráci so Stredoslovenskou pobočkou Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, Štátnym pedagogickým ústavom a Klubom priateľov banskobystrickej geografie – Alumni klub usporiada medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

Školská geografia – súčasnosť a perspektívy.

Uskutoční sa

20. apríla 2017 od 9:00 do 16:00 hod.

na Katedre geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, v miestnosti F313 na 3. poschodí.

Jej cieľom je poskytnúť príležitosť pre učiteľov základných, stredných a vysokých škôl na výmenu skúseností z teórie a praxe vyučovania geografie. Časť konferencie bude vyhradená aj praktickým ukážkam efektívnych metód vyučovania geografie vo forme workshopov (nové technológie vo vyučovaní geografie, bádateľsky orientované vyučovanie geografie, geografické didaktické hry, geografické vychádzky, prezentácia didaktických pracovísk a pod.).

Obsahom konferencie bude problematika školskej geografie, jej reformy, zhodnotenie obsahu a foriem vzdelávania v predmete geografia v súčasnosti, návrhy prvkov nového motivujúceho a v praktickom živote využiteľného geografického vzdelávania na ZŠ i SŠ a príprava budúcich učiteľov geografie.

Vedeckým garantom konferencie je prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

Pozvanie prijali prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. z Ostravskej univerzity, doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. z Mendelovej univerzity v Brne, doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD. z Prešovskej univerzity, RNDr. Štefan Karolčík, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave, PaedDr. Alena Madziková, PhD. z Prešovskej univerzity, PhDr. Mária Nogová, PhD. zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku a RNDr. Dana Řezníčková, PhD. z Karlovej univerzity v Prahe.

 

PROGRAM KONFERENCIE

8.00 – 8.50

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV (pred F 313)

9.00 – 9.15

OTVORENIE KONFERENCIE (F 313)

 

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
garant konferencie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

 

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

 

RNDr. Martina Škodová, PhD.
predsedníčka organizačného výboru konferencie

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

9.15 – 10.30

PLENÁRNE PREDNÁŠKY (F 313)

 

Trvalé geografické vedomosti a ich štandardizácia na Slovensku
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Generácia Z v škole a geografia
RNDr. Mária Nogová, PhD.
Štátny pedagogický ústav, Bratislava

 

Rozvoj kompetencií učiteľa geografie v jeho pregraduálnej príprave
doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.; PaedDr. Alena Madziková, PhD.
Pedagogická fakulta, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

10.30 – 11.00

PRESTÁVKA (F 352)
občerstvenie

11.30 – 12.30

PREDNÁŠKY (F 313)

 

Metodiky a didaktiky geografie vydané na Slovensku
prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

 

Didaktika přírodních věd na PdF MU
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.; Mgr. Libuše Vodová, PhD.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

Badatelsky orientované vyučování geografie v Česku: přání či realita?
RNDr. Dana Řezníčková, PhD.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 

Nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou
Mgr. Peter Farárik
Súkromná ZŠ Bakomi, Banská Štiavnica

 

Možnosti aktivizácie žiakov vo vyučovaní geografie - príklady v novej učebnici pre 1. ročník gymnázia

RNDr. Peter Likavský, CSc.; Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

 

Aktívne vyučovanie na hodine geografie s novou Geografiou

RNDr. Patrik Bubelíny, PhD.

ZŠ s materskou školou Pionierska 2, Brezno

12.30 – 13.30

OBEDNÁ PRESTÁVKA
obed (ŠD 1)

13.30 – 15.30

PREDNÁŠKY (F 313)

 

Výuka geografie v polském národnostním školství v Česku
Mgr. Barbara Baarová
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

 

Pedagogická prax v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov geografie (vybrané aspekty jej hodnotenia)
PaedDr. Alena Madziková, PhD.; doc. PaedDr. Ján Kancír, PhD.  
Fakulta humanitných a prírodných vied, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov

 

Školská geografia - od informácií k postojom?
RNDr. Štefan Karolčík, PhD.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 

Mikrogeografia ako súčasť stratégie vyučovania geografie

doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc.; RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.; RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.; RNDr. Zuzana Rampašeková, PhD.

Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

 

Niekoľko poznámok k súčasnému stavu a tvorbe geografického kurikula

Mgr. Peter Kárpáty; Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

Cirkevná ZŠ Narnia, Bratislava

 

Analýza progrese učebních úloh vztahujících se k terénní výuce v českých učebnicích zeměpisu pro ZŠ

Mgr. Radek Durna

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

Týmové učení v kontextu mezioborové spolupráce aneb Táhneme za jeden provaz

Mgr. Michal Staněk; Mgr. Petra Karvánková, PhD.; doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD.

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice

ZŠ Bohumila Hrabala, Praha

 

Príprava budúcich učiteľov na vyučovanie geografie s podporou digitálnych technológií

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 

Maľované mapy

Milan Paprčka

Vydavateľstvo a Grafické štúdio CBS spol., s.r.o.

13.30 – 14.30

WORKSHOP I (F 139)

 

Nové technológie vo vyučovaní geografie
Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

14.30 – 15.30

WORKSHOP II (F 139)

 

Nové technológie vo vyučovaní geografie
Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.

13.30 – 14.30

WORKSHOP III (F 353, F 357)

 

Experimenty a didaktické hry v geografii

RNDr. Martina Škodová, PhD.

študenti Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

14.30 – 15.30

WORKSHOP IV (F 353, F 357)

 

Experimenty a didaktické hry v geografii

RNDr. Martina Škodová, PhD.

študenti Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

13.30 – 15.30

WORKSHOP V (exteriér FPV)

 

Geografické vychádzky

Mgr. Peter Barto, PhD.

študenti Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

15.30 – 16.00

ZÁVER, DISKUSIA (F 313)
občerstvenie (F 352)

16.00 – 19.00

SPOLOČENSKÉ POSEDENIE (F 357)

 

Konferencia je realizovaná v rámci projektu KEGA č. 002UMB-4/2017 „Interaktívna elektronická učebnica regionálnej geografie Horného Pohronia“.

Ďakujeme za účasť na konferencii.

 

viac informácií