Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UMB

Začiatok (dátum, čas): 26. 10. 2020, 13:30
Koniec (dátum, čas): 26. 10. 2020, 15:30
Usporiadateľ: Iné

online

Vážení členovia AS UMB,

vážený pán rektor,

vážená pani prorektorka, vážení páni prorektori,

vážená pani dekanka, vážení páni dekani,

vážené panie predsedníčky a vážení páni predsedovia AS fakúlt,

vážený pán kvestor,

na základe výzvy RVŠ SR Vás pozývam na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UMB, ktoré sa bude konať 26. októbra 2020 o 13.30 h (príloha).

Na zasadnutí budú prerokované aktuálne materiály dotýkajúce sa rozvoja a financovania vysokého školstva v SR (podkladové materiály sú zverejnené na portáli LMS Moodle).

Forma rokovania: online formou prostredníctvom MS Teams.

Pripojiť sa k schôdzi cez Microsoft Teams

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., predseda AS UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici