Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Hľadanie súčasnosti v súčasnej slovenskej poézii a próze (2015)

Začiatok (dátum, čas): 27. 10. 2015, 15:25
Koniec (dátum, čas): 27. 10. 2015, 16:45
Miesto: F 335 (Tajovského 40)
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Hostiteľ: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB v Banskej Bystrici
Mesto: Banská Bystrica
Hľadanie súčasnosti v súčasnej slovenskej poézii a próze (2015)

Hľadanie súčasnosti v súčasnej slovenskej poézii a próze (2015)

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.; PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Pri príležitosti Dní vedy 2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v rámci cyklu podujatí Otázky a otázniky literárnej vedy Vás Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty pozýva „hľadať súčasnosť" v próze a poézii s Ivanou Taranenkovou a Michalom Jarešom.

Publikácia Hľadanie súčasnosti je výsledkom kolektívu tvoreného Karolom Csibom, Michalom Jarešom, Radoslavom Passiom, Veronikou Rácovou, Ľubicou Schmarcovou a Ivanou Taranenkovou. Prvá kapitola má všeobecnejší charakter a ponúka charakteristiku slovenskej literatúry a literárneho života po roku 2000. Po nej nasledujú state venované osobitne próze a poézii. Pri próze sa pozornosť sústreďuje napríklad na problém identít, autobiografické písanie, feministické texty, expatovskú prózu tematizujúcu dlhodobý pobyt v cudzine. V poézii je najväčší priestor venovaný experimentálnej línii, mystifikáciám a postkonceptualizmu, ale aj spirituálnej lyrike a satire. Hľadanie súčasnosti identifikuje mená ako J. Blažková, I. Dobrakovová, M. Ferenčuhová, E. J. Groch, M. Habaj, M. Haugová, E. Hlatký, T. Janovic, J. Juráňová, R. Jurolek, Z. Kepplová, V. Klimáček, U. Kovalyk, M. Krajňak, P. Krištúfek, P. Macsovszky, A. Ondrejková, D. Podracká, P. Rankov, J. Rozner, N. Ružičková, V. Šikulová, P. Šulej, T. Ulej, M. Zelinka, S. Žuchová.

Mgr. Ivana Taranenková, PhD., študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra, doktorandské štúdium absolvovala v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde aj v súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka a členka Oddelenia literatúry 19. storočia s výskumným zameraním na problematiku literatúry slovenského realizmu. Venuje sa aj literárnokritickej reflexii súčasnej literatúry. Okrem publikácie Hľadanie súčasnosti sa spoločne s Marcelou Mikulovou podieľala na vzniku publikácie Reálna podoba realizmu (2011), zostavila antológiu Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia (2012), publikuje vo viacerých slovenských a zahraničných časopisoch.

Mgr. Michal Jareš vyštudoval odbor teória a dejiny dramatických umení na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a pracuje na Oddelení súčasnej literatúry Ústavu pre českú literatúru Akadémie vied v Českej republike. Zaoberá sa českou a slovenskou literatúrou 20. a 21. storočia, jej prózou, poéziou a populárnou literatúrou, skúma tiež dejiny komiksu. S Pavlem Janáčkem v roku 2003 vydal komentovaný súpis zošitových románových edícií 30. a 40. rokov 20. storočia Svět rodokapsu. Venuje sa tiež vlastnej tvorbe, z jeho básnických zbierok možno uviesť napríklad Tanec v začínajícím létě (1994), Plameny vody (1996), Prospal jsi hedvábí (1998), z neskorších napríklad Kdo dnům rozumí (2006).

Spoločne s Ivanou Taranenkovou editorsky pripravili súbor štúdií Strach a hrôza. Podoby hororového žánru (2011) a Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru (2012).


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici