Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhodnotenie udržateľného rozvoja v EÚ pomocou agregovaného SD indexu

Začiatok (dátum, čas): 12. 11. 2015, 14:30
Koniec (dátum, čas): 12. 11. 2015, 15:30
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - poslucháreň P111 - hlavná budova
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Zameranie: ekonomické
Odborný gestor: EF UMB KVE a RR
Kľúčové slová: udržateľný rzovoj, EÚ, Stratégia udržateľného rozvoja
Rokovací jazyk: slovenský

Cieľom seminára je oboznámiť poslucháčov s novo vytvoreným agregovaným indexom udržateľného rozvoja pre EU-27.

Tematické okruhy

Udržateľný rozvoj, stratégia udržateľnosti rozvoja EÚ

Kontaktná osoba: Katarína Vitálišová - EF UMB KVE a RR - 048/ 446 2017

Seminár - Vyhodnotenie udržateľného rozvoja v EÚ pomocou agregovaného SD indexu


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici