Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Ekonomicko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv na individuálny blahobyt”

Začiatok (dátum, čas): 12. 5. 2016, 8:00
Koniec (dátum, čas): 14. 5. 2016, 18:00
Miesto: Mýto pod Ďumbierom
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Kategória: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Zameranie: ekonomické
Odborný gestor: prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Kľúčové slová: neplatená práca, individuálny blahobyt, výkonnosť ekonomiky, ľudský kapitál, trh práce,
Rokovací jazyk: slovenský, anglický, poľský

Cieľom vedeckej konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu, ktorá bude reflektovať aktuálne trendy rozvoja európskeho trhu práce so zameraním na jeho vplyv na rozvoj individuálneho blahobytu jednotlivca. V rámci konferencie bude vytvorený priestor pre interdisciplinárnu výmenu poznatkov týkajúcich sa ekonomicko-právnych dimenzií trhu práce a ich reflexiu v právnych poriadkoch vybraných členských štátov.

Tematické okruhy

neplatená práca a jej vplyv na výkonnosť ekonomiky, ponuka a využívanie trhových substitútov neplatenej práce ako podpora zamestnanosti a uplatniteľnosti na trhu práce, vplyv neplatenej práce na rozvoj ľudského kapitálu a individuálny blahobyt jednotlivca, neplatená práca v domácnostiach ako nevyužitý potenciál podnikania, možnosti a právne formy podnikania v SR, (rodinné podnikanie, komunitné, miestne, obecné podniky ako nástroj sociálno-ekonomického rozvoja územia),medzinárodné skúsenosti podpory podnikateľských aktivít na lokálnej úrovni, trh práce ako materiálny prameň práva, aktuálne výzvy pracovno-právnej legislatívy

Kontaktná osoba: Ján Kollár - Ekonomická fakulta, UMB, Katedra Ekonómie - 048/446 2616

Na základe dlhodobej spolupráce UMB a jej dvoch fakúlt - Ekonomickej a Právnickej - s Warminsko-Mazúrskou univerzitou v Olsztyne sa uskutoční už tretia v poradí medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej budú prezentované výsledky výskumu v oblasti trhu práce a individuálneho blahobytu. Vytvorené fórum pre výmenu poznatkov ekonómov, právnikov, sociológov, štatistikov, ale aj odborníkov z praxe usiluje o interdisciplinárny pohľad na aktuálne výzvy trhu práce, využitia ľudského kapitálu, miesta neplatenej práce v ekonomickom rozvoji a ďalších problémov súčasnosti. Prvá konferencia v roku 2013 (29. – 30. mája) - Gierłoż - bola venovaná širším sociálno-ekonomickým a právnym súvislostiam neplatnej práce, v poradí druhá konferencia v roku 2014 (18. - 20. mája) - Ogonki - bola zameraná na mobbing v ekonomickom, právnom a sociálnom zmysle. Z pohľadu Ekonomickej fakulty a jej pracovísk, ktoré sa podieľajú na riešení projektu VEGA č. č. 1/0935/13 majú tieto konferencie nesmierny prínos a posúvajú poznanie najmä o neplatenej práci na kvalitatívne vyššiu úroveň. Z každej konferencie bol vydaný recenzovaný zborník s príspevkami, ktoré odzneli na vyššie uvedených konferenciách. Tretia konferencia s miestom konania v Mýte pod Ďumbierom, má ambíciu poskytnúť účastníkom ďalší priestor na podnetnú a tvorivú diskusiu, výmenu názorov, ale najmä prezentáciu originálnych výsledkov projektu VEGA, ktorého úspešné ukončenie bude, pevne veríme, v roku 2016.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici