prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.profesor, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefón 048/446 6322, 2140E-mailemilia.zimkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Úsek prodek. pre vedeckovýskumnú činnosť - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť