Faculty of Political Science and International Relations

Vice-Dean for International Relations

International Relations Officer

 

Jana Mikováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Phone 048/446 1611E-mailjana.mikova@umb.sk