Faculty of Natural Sciences

Vice-Dean for International Relations

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Phone 048/446 7349E-mailmarek.skorsepa@umb.sk

International Relations Officer

 

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Phone 0484467439E-mailviera.pavlovicova@umb.sk