Záujemca o štúdium DPŠ a potenciálny frekventant štúdia (dotknutá osoba od ktorej UMB získava osobné údaje a spracúva ich) pred vyplnením prihlášky potvrdí, že sa oboznámil s nasledujúcimi informáciami a porozumel im.

Informácie pre dotknutú osobu

v zmysle čl. 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“)

Prevádzkovateľ:
Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, sekretariát@umb.sk

Adresa a kontakt na oprávnenú osobu prevádzkovateľa:
Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, jana.stefanikova@umb.sk

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov: Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.rek.@umb.sk

Účelom spracovania osobných údajov je komplexné zabezpečenie celoživotného vzdelávania formou doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ) na získanie pedagogických kompetencií absolventov neučiteľských študijných odborov spĺňajúcich podmienky prijatia na štúdium – patriacich k cieľovej skupine. UMB získava pre tento účel iba nevyhnutné osobné údaje. Získané osobné údaje spracúva aj pre potreby uzatvorenia zmluvy medzi frekventantom a UMB a účtovného spracovania finančných úhrad od uchádzača.
Iný účel, ktorý úzko súvisí s pôvodnými účelmi spracúvania je účel archivácie údajov a štatistický účel.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je podľa čl. 6 Nariadenia EÚ: plnenie zákonnej povinnosti, plnenie úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, súhlas dotknutej osoby (spracovanie nepovinných údajov) a plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s frekventantom štúdia DPŠ.

Osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom pre potreby plnenia úloh VŠ vo verejnom záujme (zabezpečenie vzdelávania širokých vrstiev obyvateľstva) a v zmysle osobitných zákonných predpisov (zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Poskytnutie povinných údajov je zákonnou požiadavkou; ich neposkytnutie môže spôsobiť neúplnosť, prípadne neplatnosť prihlášky. Získavanie kópií dokladov o vzdelaní je nevyhnutné pre overenie a doloženie splnenia zákonom požadovaných podmienok na prijatie a k plneniu úloh pri výkone verejnej moci UMB (vystavenie dokladu o absolvovaní DPŠ).

Poskytnutie telefónneho čísla je založené na dobrovoľnom rozhodnutí (súhlase) dotknutej osoby; jeho neposkytnutie nemá vplyv na plnenie právnych nárokov uchádzača/budúceho frekventanta. Cieľom získavania tohto údaja je zlepšenie a urýchlenie komunikácie so záujemcom o vzdelávanie/frekventantom.

Príjemcami spracúvaných osobných údajov môžu byť: oprávnené osoby UMB, uchádzač ako dotknutá osoba, tretia strana, ktorá ako ďalší prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle osobitných zákonných predpisov (napr. ministerstvo školstva), zmluvný sprostredkovateľ UMB (IPV, spol. s r. o., Žilina) a výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v ktorej si frekventant zabezpečil realizáciu pedagogickej praxe.

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu údajov.

Doba uchovávania osobných údajov uchádzača/frekventanta štúdia DPŠ – osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu spracovania a po skončení úložných lehôt budú spisy bezpečným spôsobom zlikvidované (agenda uchádzača je súčasťou osobného spisu frekventanta a uchováva sa 10 rokov po roku ukončenia štúdia, agenda záverečných skúšok sa uchováva 50 rokov a následne trvalo ako archívny dokument, účtovné doklady a zmluvy sa uchovávajú 10 rokov).

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle nariadenia EÚ právo na:

 1. prístup k osobným údajom (čl. 15); prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb;
 2. opravu a doplnenie osobných údajov (čl. 16);
 3. vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (čl. 17),
  • zverejnené,
  • nepotrebné,
  • nezákonne spracúvané,
  • spracúvané na účely priameho marketingu,
  • po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania.
  Toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
  • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 4. obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 5. prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (čl. 20)
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  Toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 6. namietanie spracúvania osobných údajov (čl. 21),
  • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa (ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie),
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu (prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie).

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle čl. 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa čl. 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý podľa čl. 7 Nariadenia EÚ, a to zväčša rovnakým spôsobom akým bol tento súhlas poskytnutý. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na UMB sú zverejnené na www.umb.sk v časti Ochrana osobných údajov a GDPR.

Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov kliknutím na Súhlasím.

Súhlasím