Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v zmysle § 8 a § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 390/2011 Z. z., 325/2012 Z. z., 312/2013 Z. z., 14/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.) doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v nasledujúcich programoch:

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.

Štúdium v uvedených programoch trvá tri semestre. Prebieha cez víkendy, čím chce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici umožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výučby a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom.

Okrem toho Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade s čl. IV § 8 odsek 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ponúka možnosť rozšíriť pedagogický kompetenčný profil jednotlivcom, ktorí v minulosti absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, ako je tá, v ktorej vykonávajú pedagogickú činnosť.

Upozornenie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje doplňujúce pedagogické štúdium len k tým študijným odborom a programom, ktoré má akreditované. Nájdete ich na našej webovej stránke.

Od februára 2017 otvára Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (pri dostatočnom počte prihlásených):

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie pedagogického kompetenčného profilu.
  • Otvorenie nového DPŠ: február 2017.
  • Zaslanie prihlášky na štúdium: najneskôr do 12. februára 2017.
  • Prihláška na DPŠ.