Referát celoživotného vzdelávania

Už dlhé roky vytvára Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici priestor pre celoživotné vzdelávanie rôznych cieľových skupín. Referát celoživotného vzdelávanie Vám umožní doplniť, obnoviť, rozšíriť a prehĺbiť si svoje vedomosti a zručnosti, prípadne uspokojiť svoje záujmy.

Kurzy UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vytvára už dlhé roky priestor na ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú či úplnú kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť, prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní alebo uspokojiť svoje záujmy. Kurzy sú určené pre všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať a ďalej na sebe pracovať. Kurzy sú zamerané na rôzne oblasti rozvoja vedomostí a zručností.

Viac informácií nájdete TU!

Doplňujúce pedagogické štúdium

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v zmysle § 8 a § 8b zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 390/2011 Z. z., 325/2012 Z. z., 312/2013 Z. z., 14/2015 Z. z., 188/2015 Z. z., 125/2016 Z. z.) doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v nasledujúcich programoch:

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov.

Viac informácií nájdete TU!