Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možnosť získať pedagogickú spôsobilosť absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť v skrátenej forme štúdia rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálne pracovné zaradenie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má v organizovaní doplňujúceho pedagogického štúdia bohaté tradície. Na výučbe participujú renomovaní profesori, docenti a odborní asistenti s mnohoročnou pedagogickou praxou, pôsobiaci na jednotlivých fakultách UMB.

Odborným garantom DPŠ je prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. – Pedagogická fakulta UMB

Ponúkané programy DPŠ, organizované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici:

 • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
 • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
 • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov;
 • skrátené doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie ich pedagogického kompetenčného profilu pre aktuálne pracovné zaradenie.

Záujemcovia môžu doplňujúcim pedagogickým štúdiom, organizovaným UMB, podľa absolvovaného študijného odboru v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a štátnicových predmetov získať pedagogickú spôsobilosť pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľov akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov (matematiky, fyziky, chémie, informatiky, geografie, biológie, jazyka slovenského, nemeckého, anglického, francúzskeho, španielskeho, histórie, filozofie, etickej výchovy), umeleckých predmetov (výtvarnej výchovy) na druhom stupni ZŠ a na stredných školách a profesijných (odborných) predmetov na stredných školách (predmetov ekonomického, pedagogického, psychologického, právneho, environmentálneho a ekologického zamerania);
 • vychovávateľov v stredoškolských internátoch a centrách voľného času pre oblasť spoločenských vied, prírodných vied, techniky, telesnej výchovy, športu a turistiky, kultúry a umenia;
 • pedagogických asistentov učiteľa na druhom stupni ZŠ, vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchovy.

Informácie o podmienkach prijatia na DPŠ

Na doplňujúce pedagogické štúdium, organizované UMB, sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia (pre študijný program DPŠ pre vychovávateľov a DPŠ pre pedagogických asistentov) neučiteľských študijných odborov. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov môžu študovať absolventi, prípadne študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských študijných odborov.

Upozornenie: UMB organizuje DPŠ len k tým študijným odborom a programom, ktoré má akreditované. Záujemca ich môže nájsť na  webovej stránke.

Informácie o rozsahu a obsahu DPŠ

Štúdium pre získanie pedagogickej spôsobilosti trvá tri semestre. Výučba prebieha cez víkendy, čím chce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici umožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výučby a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom. Je organizovaná kombinovaným spôsobom – ako priama a dištančná. Rozsah výučby je závislý od programu DPŠ nasledovne:

 • DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti pre učiteľov: 130 VH priamej výučby, 30 VH dištančne, 40 VH pedagogickej praxe;
 • DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti pre vychovávateľov: 130 VH priamej výučby, 30 VH dištančne, 40 VH pedagogickej praxe;
 • DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických asistentov: DPŠ pre pedagogických asistentov: 166 VH priamej výučby, 34 VH dištančne, 40 VH pedagogickej praxe;
 • skrátené DPŠ na rozšírenie pedagogickej spôsobilosti absolventov DPŠ: 20 VH príslušnej didaktiky (didaktiky voľného času alebo didaktiky odborného výcviku).

Obsah vzdelávania tvoria predmety všeobecného pedagogicko-psychologického základu, odborno-didaktické predmety (podľa absolvovaného študijného odboru vzdelávajúceho sa a jeho zamerania na konkrétne získanie pedagogickej spôsobilosti pre vybranú kategóriu pedagogického zamestnanca) a pedagogická prax (náčuvová a výstupová).

Pedagogickú prax absolvujú účastníci DPŠ pod vedením cvičných učiteľov na základných školách, na stredných školách, v centrách voľného času (ďalej CVČ) na základe zmlúv o spolupráci pri zabezpečení pedagogickej praxe medzi UMB a školou, prípadne CVČ ktorej prax absolvujú.

DPŠ je ukončené záverečnou skúškou pozostávajúcou z obhajoby záverečnej práce, skúšky z pedagogiky, psychológie a príslušnej didaktiky (didaktiky vyučovacích predmetov, didaktiky voľného času, didaktiky odborného výcviku) podľa zamerania frekventanta. Dokladom o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti pre konkrétnu kategóriu pedagogického zamestnanca.

Miesto realizácie DPŠ

Vzdelávanie je okrem skráteného DPŠ organizované v dvoch strediskách − v Banskej Bystrici a v Žiline.

Informácie o školnom

Výška školného za DPŠ je pre každý kurz kalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná pre 25 účastníkov vzdelávania na sumu 360 eur za semester štúdia. Upresnená bude po ukončení prihlasovania sa na štúdium podľa počtu prijatých uchádzačov a počtu odborne zameraných didaktík, ktoré budú v priebehu štúdia absolvovať.

UMB poskytuje študentom inžinierskych a magisterských neučiteľských odborov počas súbežného štúdia DPŠ zľavu 30 eur z vykalkulovanej sumy za semester.

V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky. Upozornenie: cena školného zahŕňa absolvovanie jednej predmetovej didaktiky (didaktiky vyučovacích predmetov, alebo didaktiky voľného času, alebo didaktiky odborného výcviku), ďalšie didaktiky budú za samostatnú úhradu.

Informácie o prihlasovaní

Prihlasovanie na DPŠ, organizované UMB, s predpokladaným začiatkom  výučby v septembri 2018 bude možné od 1. marca 2018 do 30. júna 2018.Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok odborným garantom DPŠ dostanú záujemcovia  mailom rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Prijatým záujemcom budú mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o výške školného a termíne jeho uhradenia. UMB umožňuje uhradiť školné v dohodnutých splátkach na základe písomnej žiadosti.

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková