Dištančné vzdelávanie a naše duševné zdravie

„Všetko, vrátane zdravia, závisí na našej duševnej aktivite, keď je náš duch zdravý, telesné zdravie sa dostaví samo.“ (Marilyn Diamond)

Problematika ochrany a starostlivosti o duševné zdravie rezonuje v našej spoločnosti čoraz viac a v aktuálnej situácii pandémie sa výrazne zvyšuje aj dopyt po odborných psychologických službách. Duševné zdravie významne prispieva ku kvalite života človeka, ovplyvňuje jeho prežívanie aj správanie a každodenné fungovanie. Zároveň nám pomáha lepšie zvládať stres a ťažké životné situácie, robiť rozhodnutia, rozvíjať sa a realizovať rôznymi spôsobmi, a tak sa aktívne zapájať do spoločenského života. Duševné zdravie patrí (malo by patriť) medzi primárne hodnoty v živote každého z nás, avšak štatistiky z posledného obdobia nás presviedčajú, že stúpa počet ľudí s rôznymi duševnými ťažkosťami, ktoré neobmedzujú len život jednotlivca, ale významne ovplyvňujú i jeho najbližšie i širšie sociálne okolie. 

 

Takmer rok dištančne... ako je na tom naše duševné zdravie? Psychologická poradňa - ÁNO/NIE?

 

Rozhovor s kolegyňami na Katedre psychológie PF UMB pripravila vedúca Katedry psychológie PF UMB doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

  • Vysokoškoláci sú už takmer tri semestre na dištančnej výučbe. Podpísalo sa to pod ich problémy, s ktorými sa na psychologickú poradňu pri UMB v Banskej Bystrici obracajú?

Psychologická poradňa pre študentov UMB bola zriadená na pracovisku Katedry psychológie PF UMB na podnet pani doc. Marty Valihorovej už v r. 2015, pretože sme si uvedomovali narastajúcu potrebu psychologickej pomoci a podpory študentom a zamestnancom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktuálne poradenské služby pre študentov a študentky UMB zabezpečuje sedem kolegýň z katedry, ktoré sú kvalifikované pre realizovanie a poskytovanie psychologických služieb v škole. Jedna kolegyňa poskytuje profesionálny koučing i zamestnancom našej inštitúcie. Metodické vedenie a supervíznu podporu garantuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.

V aktuálnej pandemickej situácii sme nezaznamenali extrémny nárast klientov, čo môže byť ovplyvnené niekoľkými skutočnosťami. Naša poradňa nie je etablovaná ako online poradenstvo a tak predpokladáme, že naši potenciálni klienti vyhľadávajú naše služby skôr „prezenčne“, pretože mnohí, ak nás už oslovia, tak si vyžadujú práve face-to-face poradenstvo. „Stáli“ klienti si našli spôsob ako komunikovať so svojím poradcom, čo je najčastejšie cez videohovory.

Doposiaľ sme neregistrovali, že by bol veľký rozdiel v problémoch, s ktorými sa na nás študenti a študentky obracali v minulosti a teraz. Jedná sa najmä o otázky týkajúce sa ich budúceho kariérového smerovania, ich fungovania v partnerských vzťahoch, ale tak isto im pomáhame aj so študijnými ťažkosťami a zvládaním psychickej záťaže, ktorá vyplýva z plnenia študijných a tiež osobných životných okolností. Objavujú sa i témy ohľadne vyčerpania spojeného s náročným obdobím v živote, ktoré je zvýraznené práve prežívaním izolácie v aktuálnom období pandémie. Veľmi vítajú pomoc aj v tejto forme, necítia sa byť sami so svojimi problémami a v súvislosti s tým lepšie zvládajú aj svoje študijné povinnosti.

 

  • Zvládajú výučbu počas pandémie prváci, ktorí nastúpili na univerzitu v tomto akademickom roku? Aký dopad má táto situácia práve na nich?

Ako ktorí. Z nášho pohľadu to možno majú najnáročnejšie študenti a študentky prvých ročníkov bakalárskeho stupňa, ktorí to majú náročnejšie aj z pohľadu orientácie sa vo vyhľadávaní prípadnej pomoci, preto najčastejšie môžu nájsť oporu len u tých vyučujúcich, s ktorými sú priamo v kontakte. A takto sa na to nastavujeme aj my, ktorí učíme v prvých ročníkoch, čo si vyžaduje od nás viac trpezlivosti a času na individuálne zaoberanie sa otázkami priamo od študentov.

Avšak na všetkých študentov aktuálna situácia kladie zvýšené nároky, najmä čo sa týka samostatnosti a zodpovednosti, lebo to sú základné podmienky takéhoto „samoštúdia“. Informácie face to face od tútorov, koordinátorov sa predsa len absorbujú lepšie ako dokument zverejnený na webe fakulty, ku ktorému sa treba preklikať... ale to sme opäť pri spomínanej samostatnosti.

Celkovo však študenti a študentky konštatujú, že sú viac unavení z dištančnej formy výučby, trávia veľa hodín pri obrazovkách počítačov či iných zariadení. Chýba im a rovnako aj nám, vyučujúcim, vzájomná okamžitá spätná väzba. Potrebujeme vedieť, či sme dostatočne zrozumiteľní, resp. nakoľko sú naši študenti a študentky zorientovaní v aktuálne preberanej problematike a čo im nie je jasné.

 

  • V porovnaní s obdobím pred pandémiou máte viac alebo menej otázok od študentov v psychologickej poradni?

Mailovej komunikácie bolo dosť vždy... Pred rokom bol väčší chaos a aj masívnejšia korešpondencia zo strany študentov, ktorí si tak ako my, zvykali na nové prostredie, nové spôsoby vyučovania.

Organizácii online výučby však prospieva dvojnásobne, ak sú podmienky absolvovania jasne a zrozumiteľne nastavené a zverejnené hneď od začiatku. Dostupnosť a zrozumiteľnosť potrebných informácií o spôsobe a forme získania hodnotenia za predmet dáva študentom a študentkám možnosť lepšie si plánovať a organizovať svoj čas. Objektívnosť preverovania vedomostí sa s podporou rôznych aplikácií dosiahnuť dá, horšie je to však s tréningom zručností (v prípade psychológie napr. sociálnych), tam ten osobný kontakt chýba najviac.

Mnohí študenti sa práve na „online“ tréningoch sociálnych zručností a kompetencií sťažujú na to, že im chýba škola, spolužiaci, učitelia, otvorené knižnice. Niektorým však práve tento spôsob vyučovania vyhovuje (hlavne študenti s individuálnym študijným plánom kvôli materskej či rodičovskej dovolenke, prípadne nejakým zdravotným problémom).

Na druhej strane aj my vnímame, že dištančná forma výučby je výrazne náročnejšia po fyzickej stránke, ale aj po psychickej stránke pre všetkých zúčastnených, či už vyučujúcich alebo študentov. Spoločne sme sa museli veľmi rýchlo adaptovať na zmenu, ktorú nikto z nás neočakával.

 

  • Čo by ste odkázali študentom UMB pri príležitosti Svetového dňa zdravia, ktorý je 7.4. 2021?

Psychológovia a učitelia z Katedry psychológie by tak chceli vyjadriť len prianie svojim klientom, aby „...boli takými, kým skutočne sú, a stali sa takými, akými sú schopní sa stať, čo je skutočným naplnením života.“  (R. L. Stevenson)

 

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., Mgr. Lenka Ďuricová, PhD., Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD., PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.