ZOZNAM KANDIDÁTOV NA REKTORA UMB

Podľa čl. 4 Volebného poriadku pre voľby kandidáta na rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2018 až 2022

členovia volebnej komisie v zložení doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., JUDr. Mária Karlíková, Mgr. Martina Kubealaková, PhD., Bc. Michaela Kerčáková a Bc. Martin Trnik

zverejňujú zoznam kandidátov na rektora UMB, ktorí prijali svoju kandidatúru na funkciu rektora UMB.

 

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

 

Do 30. apríla 2018 bude na intranete UMB zverejnený životopis a koncepcia rozvoja UMB uvedeného kandidáta na rektora UMB.

Predstavenie kandidáta a voľby rektora UMB sa uskutočnia 9. mája 2018 o 9.00 h v Aule Beliana UMB.

 

Doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

predseda volebnej komisie