Zomrel profesor Július Alberty

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 11. 8. 2019 nás navždy opustil Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc. Profesor Alberty sa narodil 19. augusta 1925. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote (1935-1938) a v Tisovci (1938-1943). Absolvovaním vysokoškolského štúdia v študijnom odbore história, filozofia a francúzsky jazyk na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1948) sa stal prvým vysokoškolsky vzdelaným občanom svojho rodiska – Vyšnej Pokoradze.

Po absolvovaní vysokej školy pôsobil Július Alberty ako stredoškolský profesor v Lučenci a v Brezne, napokon sa miestom jeho pôsobenia stala Banská Bystrica. Bol krajským školským inšpektorom. Erudícia, organizačné schopnosti, vysoký morálny kredit ho predurčovali na vyššie pozície. A tak sa stal v roku 1956 na Vysokej škole pedagogickej prodekanom pre učebno-výchovnú prácu. O rok na to – ako 32-ročný sa stal dekanom vysokej školy, vtedy najmladším v Československu.

V roku 1970 bol v rámci normalizačných opatrení odvolaný z funkcie dekana a bolo mu zakázané učiť a publikovať. V roku 1990 bol rehabilitovaný a pozvali ho na Katedru histórie Pedagogickej fakulty. O rok na to získal profesorský dekrét a v Československu bol jediným profesorom didaktiky dejepisu.

Čestný titul doctor honoris causa mu v roku 1999 udelila Ostravská univerzita a v roku 2003 Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici. Bol garantom doktorandského štúdia, garantom a gestorom študijného odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo, zaviedol študijný program historická demografia. Zriadil vedecké pracovisko – Ústav pre regionálny výskum, ktoré v rôznych obmenách pretrvalo až do roku 2015. Július Alberty bol autorom vedeckých a odborných monografií, vedeckých štúdií, vysokoškolských učebníc a učebných textov. Bol členom vedeckých spoločností, redaktorom odborných periodík, držiteľom štátnych vyznamenaní, čestných uznaní a ďalších ocenení. A nikdy neprestal byť človekom.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s profesorom Júliusom Albertym sa bude konať vo štvrtok 15. augusta 2019 o 13:00 h v evanjelickom chráme na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.