Zomrel profesor Ján Findra

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 6. mája 2019 nás navždy opustil Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. (1934 – 2019), bol významným jazykovedcom, vysokoškolským profesorom, prvým rektorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a vedúcim Kancelárie prezidenta SR Michala Kováča a Rudolfa Schustera.

Profesor Ján Findra pôsobil v Banskej Bystrici ako vysokoškolský pedagóg od roku 1961, najprv na Pedagogickej fakulte, neskôr na Fakulte humanitných vied UMB. V roku 1992 bol iniciátorom založenia Univerzity Mateja Bela a stal sa jej prvým rektorom. Vo vedeckovýskumnej práci sa venoval skúmaniu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej komunikácie a kultúre vyjadrovania, teórii umeleckého prednesu a rétorike. Za svoje bohaté pedagogické a vedecké aktivity získal mnohé ocenenia a jeho úctyhodné vedecké dielo sa stalo inšpiráciou pre generáciu pokračovateľov.

Česť jeho pamiatke.

Posledná rozlúčka s Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom Findrom, DrSc., sa uskutoční v piatok 10. mája 2019 o 13.00 hod. v evanjelickom a. v. kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

O 10.30 hod. sa uskutoční akademická rozlúčka s prvým rektorom Univerzity Mateja Bela v aule Beliana Univerzity Mateja Bela na Tajovského ulici v Banskej Bystrici.