Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zomrel prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc.

S hlbokým žiaľom a zármutkom oznamujeme, že nás dňa 22. júla 2021 vo veku 90 rokov navždy opustil prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc.

Posledná rozlúčka s naším vzácnym kolegom sa bude konať vo štvrtok 29. 7. 2021 o 13.00 hod. v krematóriu v Banskej Bystrici – Kremničke.

Česť jeho pamiatke

Významný geograf prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc. sa narodil 1. októbra 1930 v Starom Měste (časť mesta Uherské Hradište) v Československu, v súčasnosti Česká republika. Do roku 1950, kedy zmaturoval na reálnom gymnáziu v Novom Jičíne, žil na niekoľkých miestach južnej a severnej Moravy. Jeho mladosť poznačil ťažký život v období Protektorátu Čechy a Morava a v povojnovej ČSR. Po maturite sa jeho osobný a profesionálny život natrvalo spojil so Slovenskom, keď bol v roku 1950 prijatý na vysokoškolské štúdiá do Bratislavy, na Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského. Ako vynikajúci študent absolvoval študijnú kombináciu geografia – biológia. Neskôr si aprobáciu rozšíril o históriu na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave.

Práve výborné študijné výsledky a záujem o geografiu ho preurčili k tomu, že po skončení štúdia sa stal asistentom na Katedre geografie svojej Alma Mater – na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Do začínajúceho sa odborného života J. Mazúreka ako vedca a vysokoškolského pedagóga obklopeného najvýznamnejšími slovenskými odborníkmi zasiahlo vládne nariadenie č. 66/53, ktorým bolo vo vtedajšom Československu od roku 1953 uzákonené vzdelávanie učiteľov pre 2. stupeň všeobecno-vzdelávacích predmetov na novozaložených Vyšších pedagogických školách. Medzi inými sa zriadila aj Vyššia pedagogická škola v Banskej Bystrici, ktorá zakrátko predznamenala celoživotnú vedecko-pedagogickú dráhu pána profesora, ktorý do nového zamestnania nastúpil v polovici októbra 1954. Mladý asistent sa stal jedným z učiteľov jedenásťčlenného zboru, ktorí začali personálne aj materiálne budovať novú pedagogickú inštitúciu. Zemepis sa v tomto období stal integrálnou súčasťou Katedry dejepisu a zemepisu.

Pán profesor viedol cvičenia a semináre, ktoré boli praktickým doplnkom prednášok. Vyučoval aj matematický zemepis a kartografiu. Medzi dôležité úlohy J. Mazúreka patrilo zabezpečovanie všetkých potrebných náležitostí pre katedru, ako boli geologické zbierky, mapové diela, literatúra, vyučovacie pomôcky, prírodniny a podobne. Práve didaktika zemepisu, z ktorej získaval teoreticko-metodické a praktické vedomosti a zručnosti od svojich skúsených kolegov, sa stala pre J. Mazúreka celoživotnou profesijnou výzvou. Pán profesor sa vypracoval na uznávaného didaktika geografie na Slovensku a v danom odbore získal všetky svoje vedecké tituly a hodnosti na najvýznamnejších didaktických pracoviskách vo vtedajšom Československu. Titul RNDr. získal v roku 1969 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hodnosť kandidáta vied (CSc., respektíve v súčasnosti PhD.) obhájil v roku 1973 na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. O štyri roky neskôr (1977) obhájil habilitačnú prácu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1991 na tejto univerzite získal aj titul profesora.

Pán profesor nám po viac ako polstoročnom pôsobení na našej katedre a univerzite zanechal veľmi silný odkaz a jeho slová platia aj v súčasnosti: „... V roku 1954 bol do banskobystrickej pôdy zasadený malý stromček vo forme Vyššej pedagogickej školy, z ktorého vyrástol mohutný košatý strom v podobe Univerzity Mateja Bela, a tak z malého kolektívu katedry zemepisu Vyššej pedagogickej školy sa postupne vybudovala silná katedra geografie dnešnej Fakulty prírodných vied UMB. Silná nielen počtom pracovníkov, ale predovšetkým rozsiahlou odbornou činnosťou a kvalitnou pedagogickou prácou mladého perspektívneho učiteľského kolektívu s pevným programom do budúcnosti...“

Česť jeho pamiatke!

 

 

Zomrel prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, CSc.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici