Zahraničná návšteva z Univerzity v Remeši

Dňa 20. mája 2019 prorektor pre vedu a výskum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PhDr. Peter Terem, PhD. privítal na pôde univerzity zahraničnú delegáciu z Univerzity v Remeši.

 Delegácia bola zložená z troch zástupcov univerzity:

  • Olivier Duperon – prorektor Univerzity v Remeši pre administratívu agendu, garant spoločného študijného programu s EF UMB, pedagóg na Fakulte práva a politických vied, Univerzita v Remeši; 
  • Julien Boudon -  dekan Fakulty práva a politických vied, Univerzita v Remeši;
  • Renaud de la Brosse – pedagóg na Fakulte práva a politických vied, Univerzita v Remeši, garant spoločného študijného programu s FPVaMV UMB.

Na stretnutí sa zúčastnili aj doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD. z Filozofickej fakulty UMB.  

Po oficiálnom stretnutí hostia absolvovali stretnutie s veľvyslancom Francúzskej republiky na Slovensku pánom Christophom Léonzim a v podvečer sa uskutočnila pracovná večera za účasti rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Program pokračoval aj 21. mája 2019 pracovnými rokovaniami na Ekonomickej fakulte UMB a na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.