Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady UMB

  V súlade s § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), ktorou sa upravujú kompetencie správnej rady verejnej vysokej školy a určujú pravidlá jej kreovania, vyhlasuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na členov Správnej rady UMB.

  V zmysle zákona o vysokých školách členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

  Návrhy kandidátov na členov Správnej rady UMB predkladajú Akademickému senátu UMB právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií (§ 2 ods. 2 zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obce, samosprávne kraje, Slovenská akadémia vied, verejné výskumné inštitúcie a ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, reprezentatívne združenia zamestnávateľov, múzeá, galérie a divadlá.

  Navrhnutý kandidát musí mať v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

  Funkcia člena Správnej rady UMB je v zmysle § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti UMB, ktorá nie je fakultou; členmi Správnej rady UMB nesmú byť ani ich závislé osoby [§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 344/2017 Z. z.]. Funkcia člena Správnej rady UMB je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci UMB a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

  Študentská časť Akademického senátu UMB môže zvoliť jedného člena Správnej rady UMB aj z členov akademickej obce UMB okrem členov Akademického senátu UMB.

  SPÔSOB PREDKLADANIA NÁVRHOV:

  Návrh na kandidáta na člena Správnej rady UMB musí obsahovať:

  • údaje o navrhovateľovi (názov subjektu, kategória subjektu v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách, adresa navrhovateľa, údaje o štatutárovi/kontaktnej osobe za navrhovateľa),
  • údaje o navrhovanej osobe (meno, priezvisko, titul, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje),
  • profesijný životopis navrhovanej osoby,
  • súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou,
  • čestné vyhlásenie navrhovanej osoby o skutočnosti, že spĺňa podmienky členstva v Správnej rade UMB v zmysle § 40 ods. 3 zákona o vysokých školách a že prípadným členstvom v Správnej rade UMB nenastane u nej prekážka nezlučiteľnosti funkcií podľa § 40 ods. 4 zákona o vysokých školách.

  Kompletné návrhy je možné podávať Akademickému senátu UMB v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Návrh na kandidáta na člena Správnej rady UMB

  na adresu:

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Akademický senát

  Národná 12

  974 01 Banská Bystrica

   

  Navrhovateľ je povinný na prednej strane zalepenej obálky s návrhom uviesť svoj názov, resp. obchodné meno a úplnú adresu.

  TERMÍN PREDKLADANIA NÁVRHOV do: 12.09.2022.

  VYHODNOTENIE NÁVRHOV:

  V zmysle § 40 ods. 5 zákona o vysokých školách Akademický senát  UMB zvolí tajným hlasovaním z doručených návrhov kandidátov na člena Správnej rady UMB (ďalej aj ako „kandidáti“) piatich  kandidátov, pričom jedného člena Správnej rady UMB volí a odvoláva len jeho študentská časť.

  Po voľbe kandidátov zorganizuje UMB verejné vypočutie kandidátov.

  Po verejnom vypočutí kandidátov predloží predseda Akademického senátu UMB na vyjadrenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky návrh kandidátov zvolených Akademickým senátom UMB.

  Ak sa minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k návrhu kandidátov nevyjadrí do 30 dní odo dňa jeho predloženia, platí, že sa vyjadril.

  Po uplynutí tejto lehoty rozhodne Akademický senát UMB tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby.

  Ak Akademický senát UMB nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, opakuje sa uvedený postup z pôvodne doručených návrhov na kandidátov na členov Správnej rady UMB.

   

  V Banskej Bystrici,  dňa 13.07.2022