Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vymenovanie novej dekanky PF UMB

Dňa 8. decembra 2020  zamestnanci Pedagogickej fakutly UMB prostredníctvom svojich zástupcov a zástupkyň v Akademickom senáte vyslovili dôveru a zvolili za novú dekanku  doc. PaedDr. Lenku Rovňanovú, PhD. 

V pondelok 22. marca 2021 vymenoval rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., v prítomnosti dekana PF UMB prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.,  doc. Lenku Rovňanovú do funkcie dekanky Pedagogickej fakulty UMB na funkčné obdobie 2021 – 2025, počnúc 1. aprílom 2021.

Pani dekanke blahoželáme a veríme, že sa jej podarí naplniť stanovené ciele a venovať sa aktivitám podporujúcim udržateľnosť Pedagogickej fakulty, jej rozvoj a šírenie dobrého mena nielen v našom regióne.

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici