Vymenovanie hosťujúceho profesora rektorom UMB

Na návrh Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a podľa rozhodnutia Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 27. 04. 2017 rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. vymenoval prof. Vjačeslava I. Meňkovského, DrSc. do funkcie hosťujúceho profesora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici počas pôsobenia na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademické roky 2017/2018 a 2018/2019.