Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyhlásenie volieb zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl

V súlade so Zásadami volieb zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl, ako aj Štatútom Študentskej rady vysokých škôl, Akademický senát UMB Uznesením zo dňa 18. októbra 2021 vyhlásil voľby 4 zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024.

  •  Voľby sa uskutočnia 10. novembra 2021 (streda) v čase 9.00 – 14.00 hod. v tajných online voľbách prostredníctvom AIS, pričom pre vykonanie voľby sa určuje 1 volebný obvod, v ktorom všetci študenti UMB volia celkovo štyroch zástupcov UMB do ŠRVŠ.

Právo voliť a byť volený do Študentskej rady vysokých škôl má každý študent bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej aj externej forme, ktorého študijný program sa realizuje na UMB.

Právo podávať návrhy kandidátov má každý člen študentskej časti akademickej obce UMB.

Návrhy kandidátov s označením „Voľby do ŠRVŠ – návrh kandidáta“ je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou do Podateľne Rektorátu UMB. Návrhy je zároveň možné doručiť elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu predsedu Volebnej komisie Mgr. Jakuba Dzimka – jakub.dzimko@umb.sk.

V súlade s Článkom VIII bod 4. Zásad volieb zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl, návrh kandidáta musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko kandidáta,
  2. názov študijného programu, stupeň štúdia, formu štúdiu, evidenčný ročník štúdia a fakultu, na ktorej je kandidát zapísaný na štúdium,
  3. meno, priezvisko a podpis navrhovateľa,
  4. názov študijného programu, stupeň štúdia, formu štúdiu, evidenčný ročník štúdia a fakultu, na ktorej je navrhovateľ zapísaný na štúdium,
  5. písomný súhlas navrhovaného s kandidatúrou,
  6. kontaktné údaje na kandidáta (t. j. korešpondenčná adresa, telefonický a e-mailový kontakt),
  7. písomný súhlas navrhovateľa so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. VIII, ods. 4,
  8. písomný súhlas kandidáta so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu čl. VIII, ods. 4, pre potreby volieb a v prípade úspešného zvolenia s ich poskytnutím kancelárii ŠRVŠ, ako aj v rozsahu čl. IX ods. 3, čl. X ods. 2 a ods. 6.

Návrhy kandidátov je možné doručiť do Podateľne Rektorátu UMB alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu jakub.dzimko@umb.sk do 29. októbra 2021 (piatok) do 14.00 hod.

V prípade otázok je možné obrátiť sa na členov Volebnej komisie pre voľby zástupcov UMB do ŠRVŠ, pričom Volebná komisia pracuje v zložení:

 

 

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

predseda Akademického senátu UMB

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 19. októbra 2021


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici