Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Uznesenie AS UMB k Národnému integrovanému reformnému plánu

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia AS UMB zo dňa 26. 10. 2020 k Národnému integrovanému reformnému plánu Moderné a úspešné Slovensko:

  1. Národný integrovaný reformný plán Moderné a úspešné Slovensko považujeme za dobré východisko k širšej spoločenskej diskusii o našej budúcnosti. Oceňujeme, že vzdelávanie, veda a výskum sú vnímané ako kľúčové priority a veríme, že politickí predstavitelia na všetkých úrovniach budú tieto priority rešpektovať a presadzovať.
  2. Ako zástupcovia univerzity s dlhoročnou tradíciou vzdelávania pedagógov podporujeme komplexný prístup k reformám a financovaniu školstva. Citlivo vnímame riziká vyplývajúce zo skokových zmien v systéme riadenia škôl. Žiadame, aby sa presuny kompetencií riadiacich orgánov škôl robili systémovo a po dôkladnom zvážení ich dôsledkov v dlhodobom časovom horizonte.
  3. Odmietame zovšeobecňujúce konštatovanie o nízkej kvalite vysokých škôl na Slovensku. Súčasné problémy a neuspokojivé výsledky v medzinárodnom porovnaní sú vo veľkej miere dôsledkom predchádzajúcich politických rozhodnutí o smerovaní vysokých škôl, ako aj ich nedostatočného financovania. SR dlhodobo zaostáva za ostatnými krajinami V4 ako aj za väčšinou krajín OECD v podiele výdavkov na školstvo a vedu z verejných aj súkromných zdrojov. Vyššiu kvalitu vzdelávania a výskumu na vysokých školách nie je možné dosiahnuť bez významných investícií do ľudských zdrojov a infraštruktúry vysokých škôl, vrátane podmienok pre študentov. Požadujeme  implementáciu finančných nástrojov na podporu kvalitných študijných programov a výskumných tímov na základe komplexného posúdenia ich úrovne pri zohľadnení osobitostí príslušných študijných a vedných odborov.
  4. Uvedomujeme si potrebu vyladenia kompetencií orgánov akademickej samosprávy v záujme spružnenia a zefektívnenia riadiacich procesov na vysokých školách. Zásadne však nesúhlasíme s posilňovaním právomocí správnych rád na úkor akademických senátov, ktorých členovia sú priamymi zástupcami zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce. Priame vonkajšie zásahy do riadenia vysokých škôl považujeme za ohrozenie akademickej slobody a nezávislosti a tým aj napĺňania spoločenského poslania univerzít.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici