Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Opatrenia prijaté Krízovým štábom UMB

2. septembra 2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy a pre školské domovy vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vymenoval Krízový štáb UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorého úlohou je sledovať vývoj epidemiologickej situácie a prijímať potrebné opatrenia.

Krízový štáb UMB vo vzťahu k organizácii a podmienkam pedagogického procesu a prevádzky študentských domovov na UMB pre akademický rok 2020/2021 na svojom zasadnutí prijal nasledujúce opatrenia. Rešpektujú aktuálne platné pokyny a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR"). Dokument bude podliehať pravidelnej aktualizácii podľa aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie. V prípade potreby bude UMB konzultovať s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici (ďalej aj ako „RÚVZ BB") organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Základné východiská

 

Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky študentských domovov na UMB pre akademický rok 2020/2021

Dokument je ďalej koncipovaný ako manuál odporúčaní v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy vysoká škola, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má vysoká škola, či jej súčasť študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov COVID-19 u študentov alebo zamestnancov.

 

Krízový štáb UMB nariaďuje

 

PEDAGOGICKÝ PROCES

Zelená fáza – žiadna osoba s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené vyššie.
 2. Ak sa vzdelávacej aktivity má zúčastniť viac ako 50 osôb, využiť na fyzickú prítomnosť najviac polovicu kapacity prednáškovej miestnosti.
 3. Viesť na všetkých formách štúdia a na každej vzdelávacej aktivite (prednáška, seminár, cvičenie a pod.) presnú evidenciu zúčastnených osôb a túto evidenciu uchovávať min. 1 mesiac. Spôsob evidencie určí dekanka/dekan fakulty.
 4. Neumožňovať neorganizované preraďovanie študentov medzi skupinami.
 5. V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo v priebehu pracovného dňa bezodkladne opustiť univerzitu s použitím rúška a vykonať ďalšie opatrenia podľa pokynov ošetrujúceho lekára a oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.
 6. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 u študenta alebo zamestnanca sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre oranžovú fázu (študenta alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého iba Úrad verejného zdravotníctva alebo jeho ošetrujúci lekár). Zamestnanec je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi, študent kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.

Oranžová fáza – študent alebo zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre zelenú fázu.

Študent

 1. Študent s podozrením na ochorenie COVID-19 - nezúčastňovať sa prezenčnej formy výučby až do výsledkov PCR testu alebo usmernenia Úradu regionálneho zdravotníctva – z výučby sa ospravedlniť a oznámiť túto skutočnosť aj kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.
 2. Úzke kontakty študenta s podozrením na ochorenie COVID-19 (osobný kontakt s podozrivým do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, fyzický kontakt s podozrivým, prítomnosť s podozrivým v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút – napr. členovia jednej študijnej skupiny) – nezúčastňovať sa prezenčnej formy výučby – z výučby sa ospravedlniť a oznámiť túto skutočnosť aj kontaktnej osobe na príslušnej fakulte.

Zamestnanec

 1. Učiteľ – zabezpečiť pre študenta/študentov s podozrením na ochorenie COVID-19 a úzke kontakty tohto študenta výučbu dištančnou metódou alebo v náhradnom termíne.
 2. Pri negatívnom teste PCR podozrivej osoby – obnoviť pre všetky vylúčené osoby prezenčnú formu výučby v prípade, ak úzke kontakty nezaznamenali príznaky ochorenia COVID-19, neboli v kontakte s osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie alebo potvrdené ochorenie, neboli v ostatných dvoch týždňoch v oblasti so zvýšeným rizikom infekcie a pod.
 3. Pri pozitívnom teste PCR podozrivej osoby – pozastaviť pre celú študijnú skupinu prezenčnú formu výučby až do doby určenej Úradom verejného zdravotníctva a výučbu realizovať online formou.
 4. Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 – zotrvať v domácej izolácii a oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi.
 5. Úzke kontakty zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19 (študentov, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, kolegov so spoločnou miestnosťou a pod.) – vylúčiť z fyzickej prítomnosti až do výsledkov jeho PCR testu alebo usmernenia Úradu verejného zdravotníctva.
 6. Zamestnanec v domácej izolácii – pokračovať vo výučbe dištančnou formou, ak to zdravotný stav zamestnanca umožňuje.
 7. Pri negatívnom PCR teste podozrivej osoby – obnoviť pracovný proces vylúčených osôb s úzkym kontaktom na zamestnanca podozrivého na ochorenie COVID-19.
 8. Pri pozitívnom PCR teste dvoch a viac študentov sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre červenú fázu.
 9. Pri pozitívnom teste u minimálne jedného zamestnanca nariaďuje dodržiavať opatrenia určené vedením príslušnej súčasti UMB.

Červená fáza – prípad výskytu ochorenia COVID-19 u študenta alebo zamestnanca

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia a opatrenia určené pre oranžovú fázu.
 2. Prerušiť výučbu v skupinách pozitívnych študentov – výučbu realizovať výhradne online formou alebo v náhradnom termíne.
 3. Vylúčiť z výučby úzke kontakty pozitívnych študentov – výučbu realizovať pre úzke kontakty online formou alebo v náhradnom termíne.
 4. Obnoviť výučbu a návrat do zelenej fázy po odporúčaniach Úradu verejného zdravotníctva.

Upresnenie vyššie uvedených pravidiel je v plnej kompetencii dekanky a dekanov fakúlt, ktoré predchádza schváleniu rektorom.

 

PREVÁDZKA ŠTUDENTSKÝCH DOMOVOV (ŠD)

Zelená fáza

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia vzťahujúce sa k ŠD. Pri porušení uvedených opatrení sa bude postupovať v súlade s Internátnym poriadkom a Prevádzkovým poriadkom ŠD.
 2. Obmedziť vstup do ŠD iba ubytovaným študentom a osobám pracujúcim v priestoroch ŠD resp. v prevádzkach poskytujúcich služby v priestoroch študentského domova dostupných verejnosti.
 3. Ubytovať slovenských študentov iba po predložení čestného vyhlásenia o zdravotnom stave a o cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní.
 4. Študentov, ktorí sa po vstupe na územie SR majú zdržiavať v domácej izolácii, ubytovať až po predložení negatívneho PCR testu absolvovaného po piatich dňoch pobytu na území SR alebo po absolvovaní povinnej karantény v ŠD5.
 5. Počas akademického roka minimalizovať cestovanie zo študentských domovov.
 6. Pravidelne upratovať priestory izby, používať dezinfekčné prostriedky a dbať na dodržiavanie ostatných hygienických opatrení.
 7. V prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19 počas pobytu v ŠD bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, informovať vedenie študentského domova a riadiť sa ich pokynmi.
 8. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 u študenta ubytovaného v ŠD alebo u zamestnanca ŠD sa nariaďuje dodržiavať opatrenia pre oranžovú fázu (študenta alebo zamestnanca môže určiť ako podozrivého iba Úrad verejného zdravotníctva alebo jeho ošetrujúci lekár). Zamestnanec je povinný oznámiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi, študent vedeniu ŠD.

Oranžová fáza

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené v tomto príkaze vzťahujúce sa k ŠD a všetky opatrenia určené pre zelenú fázu.
 2. Nariadiť povinnú domácu izoláciu študentovi s podozrením na ochorenie COVID-19 vrátane jeho úzkych kontaktov. Pri nedostatočnej kapacite na jednotlivú izoláciu v ŠD nariadiť izoláciu celej ubytovacej bunke.
 3. Študent – pri negatívnom PCR teste podozrivej osoby alebo po pokyne Úradu verejného zdravotníctva – ukončiť nariadenú izoláciu.
 4. Zamestnanca ŠD s podozrením na ochorenie COVID-19 vylúčiť z pracovného procesu.
 5. Úzke kontakty zamestnanca ŠD s podozrením na ochorenie COVID-19 vylúčiť z fyzickej prítomnosti na pracovisku.
 6. Pri negatívnom PCR teste podozrivej osoby – zamestnanca – návrat vylúčených úzkych kontaktov do práce.
 7. Pri pozitívnom PCR teste dvoch a viac študentov nariaďuje dodržiavať opatrenia pre červenú fázu.
 8. Pri pozitívnom teste u minimálne jedného zamestnanca nariaďuje dodržiavať opatrenia určené vedením príslušnej súčasti UMB.

Červená fáza

 1. Dodržiavať všetky všeobecné protiepidemické opatrenia uvedené v tomto príkaze vzťahujúce sa k ŠD a všetky opatrenia určené pre oranžovú fázu.
 2. Nariadiť povinnú domácu izoláciu študentovi s potvrdeným ochorením na COVID-19, vrátane úzkych kontaktov. Pri nedostatočnej kapacite na jednotlivú izoláciu v ŠD nariadiť izoláciu celej ubytovacej bunke.
 3. Zabezpečiť izolovaným osobám v ŠD donášku stravy (hradenú izolovanými osobami) až k miestu ubytovania, ako aj odvoz odpadu a zabezpečenie nevyhnutných nákupov.
 4. Individuálne rozhodnúť o ďalšej prevádzke služieb v správe ubytovacieho zariadenia v rámci jednotlivých ŠD.
 5. Pri dobe trvania červenej fázy v ŠD aspoň jeden týždeň zvážiť prerušenie poskytovania ubytovania v príslušných častiach ŠD s výnimkou zahraničných študentov, ktorí môžu ostať v študentskom domove v domácej izolácii.

 

Kontaktné osoby na jednotlivých súčastiach UMB

 

Harmonogram akademického roka 2020/2021 – zimný semester

Zápisy na štúdium a úvodné prednášky

Odporúča sa zápisy na štúdium realizovať vo forme maximálne znižujúcej riziko šírenia infekcie COVID-19, a to najmä prostredníctvom AiS2. Pri realizácii zápisov prezenčnou formou sa odporúča zápis realizovať so zreteľom na ochranu zamestnancov a študentov pred infekciou, napr. individuálnym zápisom vo vopred dohodnutom čase.

Pri zápisoch a úvodných prednáškach s plánovanou účasťou viac ako 50 študentov zabezpečiť dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, najmä využitie najviac polovice kapacity miestnosti a zabezpečenie rozostupov medzi študentmi, napr. šachovnicovým sedením.

Podrobnosti stanovia dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby. Dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby zabezpečia počas úvodných prednášok pre študentov 1. ročníkov informovanosť študentov o spôsoboch využitia online platforiem určených na výučbu pre prípad zmeny formy výučby z prezenčnej na online.

Výučba v dennej forme štúdia – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

Harmonogram výučby v dennom štúdiu na 1. a 2. stupni štúdia sa upravuje nasledovne:

Podrobnosti stanovia dekanka/dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

Výučba v externej forme štúdia – 1. a 2. stupeň štúdia – zimný semester

Podrobnosti stanovia dekanka/dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

Výučba v 3. stupni štúdia – zimný semester

Výučba v 3. stupni štúdia sa realizuje prezenčnou formou podľa študijných plánov pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení.

UMB je pri zhoršení epidemiologickej situácie pripravená prejsť na online výučbu prostredníctvom rôznych platforiem.

Promócie

Promócie absolventov AR 2019/2020 na 1. a 2. stupni štúdia sa nebudú konať ani v náhradných termínoch.

Štátne skúšky, rigorózne skúšky, obhajoby habilitačných prác, habilitačné a inauguračné prednášky

Pri organizovaní a realizovaní všetkých aktivít (napr. štátnych skúšok, obhajob dizertačných prác, obhajob rigoróznych prác, habilitačných a inauguračných prednášok, tzv. katedrových obhajob dizertačných prác) sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Pri organizovaní a realizovaní dizertačných skúšok, obhajob dizertačných prác, rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti zainteresovaných osôb sa nariaďuje postupovať v súlade s platnou legislatívou.

Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (t. j. AS, VR, KR a pod.), sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade s platnou legislatívou.

Hromadné podujatia

Hromadné a spoločenské podujatia organizované UMB, študentskými organizáciami alebo inými subjektmi na pôde UMB sa obmedzujú na minimum a konajú sa pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a pri dodržaní všeobecných hygienických pravidiel.

Povolenie na organizovanie hromadných alebo spoločenských podujatí na pôde UMB (v predpokladanom počte nad 100 osôb) vydáva rektor.

Prístup do priestorov, akými sú: jedálne, plaváreň, telocvičňa a pod.

Pri prevádzke uvedených zariadení sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva (napr. nosenie rúšok, podávanie stravy, hromadné podujatia a pod.). Podrobnosti stanovia zamestnanci zodpovední za ich prevádzku.

Študentské domovy

Obmedzuje sa vstup do priestorov ŠD iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné sa riadiť opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.

Výkon práce zamestnancov

Všetci zamestnanci univerzity pracujú na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.

Vedúci zamestnanci môžu dohodnúť s im podriadenými zamestnancami prácu z domácnosti v zmysle § 250b ods. 2 Zákonníka práce s uložením konkrétnych úloh, termínmi ich splnenia a preukázaním ich plnenia. Prácu z domácnosti v zmysle § 52 ods. 5 Zákonníka práce môžu vykonávať iba zamestnanci, ktorých druh práce podľa pracovnej zmluvy to umožňuje.

To sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná pre zabezpečenie plnenia funkcií jednotlivých pracovísk podľa rozhodnutia osôb zodpovedných za plnenie tohto opatrenia.

Zamestnanec, ktorý sa počas mimoriadnej situácie osobne a celodenne stará o dieťa a z uvedeného dôvodu nemôže pracovať v štandardnom režime, je povinný doručiť zamestnávateľovi kópiu tlačiva, ktorým požiadal Sociálnu poisťovňu o ošetrovanie dieťaťa počas krízovej situácie.

Podrobnosti stanovia dekanka a dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby, príp. príslušní vedúci zamestnanci.

Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

Domáce pracovné cesty sú povolené bez obmedzení.

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch, v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva.

Konzultačné hodiny, úradné hodiny

Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Úradné hodiny študijných oddelení a referátov

Úradné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

Podrobnosti o úradných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekanka a dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Odporúča sa aj naďalej komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky.

Prevádzkové a výpožičné hodiny UK UMB

Aktuálne informácie sú dostupné na webovej stránke UK UMB.
- Návšteva knižnice bude možná iba pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.
- Výpožičná doba na literatúru, ktorú si študenti zapožičali pred pandemickým obdobím, sa automaticky predlžuje do 30. septembra 2020 (vrátane). UK UMB nebude účtovať žiaden poplatok za omeškanie z dôvodu neodovzdania literatúry do 30. septembra 2020.

Prevádzkové hodiny bufetov, kaviarní, jedální

Pri vstupe do priestorov určených na výdaj jedál sa vyžaduje dezinfekcia rúk. Pri výdaji stravy musia byť dodržiavané nevyhnutné protiepidemické opatrenia.

 

Uvedené opatrenia a termíny môžu byť zmenené a upravené v závislosti od rozhodnutí verejných autorít.

 

Manuál pre vysoké školy a pre školské domovy obsahuje základné prevádzkové podmienky vysokých škôl a základné prevádzkové podmienky študentských domovov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní

 

Informácie pre prichádzajúcich zahraničných študentov

 

 

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 GDPR