Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mimoriadny režim v študentských domovoch UMB

Vážení zahraniční študenti,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozšírením ochorenia COVID-19 a vyhlásením čiastočného núdzového stavu Vás rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dôrazne žiada dodržiavať mimoriadny režim v študentských domovoch UMB.

  1. Vstup do študentského domova je povolený výlučne tým zahraničným študentom UMB, ktorí sa rozhodli zotrvať ubytovaní.
  2. Pri vstupe do študentského domova je každý povinný sa preukázať ubytovacím preukazom.
  3. Každý ubytovaný je povinný správať sa tak, aby svojim konaním neohrozil zdravie a bezpečnosť ostatných osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch študentských domovov. V aktuálnej epidemiologickej situácii to znamená tiež obmedziť kontakty s inými osobami na nevyhnutné minimum.
  4. Každý ubytovaný je povinný dôsledne dodržiavať ustanovenia internátneho poriadku UMB. (https://www.umb.sk/studium/student/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/informacie/internatny-poriadok.html)

V prípade  nedodržania mimoriadneho režimu v študentských domovoch UMB bude ubytovaný študent okamžite vylúčený zo študentského domova a následne môže dôjsť až k vylúčeniu zo štúdia.

Podľa paragrafov 163 a 164 Trestného zákona : Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Rektor UMB upozorňuje ubytovaných študentov zároveň na povinnosť rešpektovať opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR aj na všetkých miestach mimo študentských domov.

 

                                                                                       doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., v. r.

                                                                                                            rektor UMB

                                                        

Mimoriadny režim v študentských domovoch UMBMimoriadny režim v študentských domovoch UMBMimoriadny režim v študentských domovoch UMB

for English clik

для русского клика

fotka: zdroj


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici