Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzite Mateja Bela schválili projekt Erasmus+

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v septembri 2019 odštartuje projekt Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorý bol schválený Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019.

Projekt bol podaný v oblasti KA2 Strategické partnerstvá a partneri v projekte sú Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade (Srbsko), Slovenské centrum pre kultúru Našice (Chorvátsko) a Teoretické lýceum Jozef Kozaček v Budoi (Rumunsko).

Projekt má za cieľ vytvoriť výstup vymedzujúci tie prvky slovenskej kultúry v minoritnom prostredí, ktoré prispejú k sebaidentifikácii jeho jednotlivých členov s dôrazom na pozitívne vnímanie inakosti, čoho výsledkom má byť zvýšená miera vzájomnej tolerancie v multietnických prostrediach. Hmotným výstupom bude didaktický materiál, ktorý bude praktickou pomôckou pedagógom, vychovávateľom a kultúrnym pracovníkom pôsobiacim v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí, nielen v partnerských štátoch.

Ako sa uvádza v správe z hodnotenia prihlášky Národnou agentúrou programu Erasmus+: „Návrh projektu predstavuje pridanú hodnotu na európskej, možno povedať celosvetovej úrovni, pretože prispieva k posilneniu kultúrnej identity Slovákov v diaspóre, prispieva k európskemu kultúrnemu dedičstvu, a v rámci rešpektovania rôznorodosti nielen v Európe podporuje toleranciu ku všetkým etnikám."

Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov a jeho súčasťou budú nadnárodné projektové stretnutia, identifikácia a sumarizácia doposiaľ realizovaných výskumov v oblasti slovenskej dialektológie, ľudovej kultúry a scénického prejavu, tiež konferencie, školenia, príprava a testovanie didaktického materiálu a príprava praktickej príručky pre pedagógov a kultúrnych pracovníkov z radov zahraničných Slovákov. Pre Univerzitu Mateja Bela to je v poradí tretí projekt v pozícii koordinátora.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici