Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici získala prvenstvo

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je prvou univerzitou na Slovensku, ktorej študijné programy sa stali súčasťou programu CFA Institute University Recognition Program.

„Študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie bol zaradený do programu CFA, čo znamená, že obidva stupne štúdia sú veľmi úzko prepojené s profesionálnou praxou. Vďaka účasti v tomto programe môžu študenti UMB získať špeciálne štipendiá CFA,“ zdôraznil rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka kvalitné vzdelanie v oblasti humanitných a spoločenských vied. Spojenie štúdia a praxe podporuje inovatívnym mentoringom študentov, vytváraním predpokladov získať skúsenosť s dobrovoľníctvom, neformálnym vzdelávaním a angažovaním sa v komunite. Je stredoeurópskym lídrom v rozvoji celosvetovo uznávanej stratégie service learning.

Na univerzite funguje Globsec Academy Center, inkubátor mladých lídrov podporovaný rovnomenným think-tankom svetového mena a Talentové a výskumné centrum, miesto pre ambicióznych študentov, ktorí si chcú zvýšiť predpoklady na dobré uplatnenie na trhu práce.  

Vzdelávanie na UMB zabezpečujú aktívni profesionáli a odborníci z praxe, čo sa stretáva s pozitívnym hodnotením nielen u študentov, ale aj u absolventov a zamestnávateľov. Príkladom je spolupráca UMB a spoločnosti SAP Slovensko. Študenti UMB môžu po úspešnom absolvovaní dvoch výberových predmetov získať Univerzitný SAP certifikát. V prípade, že sa rozhodnú svoje vedomosti zo SAPu prehĺbiť v diplomovej práci vo firme a zúčastnia sa na špecializovaných blokových sústredeniach, ktorých obsahom bude príprava na „SAP Global Certification", môžu sa pokúsiť dosiahnuť aj Globálny certifikát SAP.

 

Pedagógovia z UMB sú žiadanými konzultantmi pre inštitúcie z praxe a pre médiá. Poskytujú poradenstvo v oblasti dôchodkového poistenia, sú držiteľmi patentov v oblasti chémie, autormi inovatívnych technických riešení pre zdravotne znevýhodnených, tvorcami analýz v oblasti medzinárodných vzťahov, edukačnej politiky a vo viacerých ďalších odboroch.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je 4. najúspešnejšou v programe Erasmus+, čo sa týka výšky pridelených finančných prostriedkov a každoročne zrealizuje približne 450 zahraničných mobilít. „Naši študenti majú viacero príležitostí absolvovať časť štúdia na zahraničnej univerzite. Okrem študijnej mobility Erasmus+, ktorú si študenti volia najčastejšie, môžu si vybrať aj štúdium v spoločných študijných programoch (joint degree alebo double degree). Študent je zapísaný na dvoch univerzitách – doma aj v zahraničí – súčasne. Na každej z nich strávi určitú časť z celkovej dĺžky štúdia. Po úspešnom absolvovaní študijného programu získa spoločný diplom vydaný oboma univerzitami zároveň alebo dva diplomy z dvoch univerzít,“ uvádza prorektorka UMB Katarína Chovancová. Partnerské univerzity sa nachádzajú v nemeckých mestách Jena a Eichstätt-Ingolstadt, francúzskom Nancy, Remeši a Poitiers, poľskom Krakowe a Poznani a v Prahe.

Na základe výsledkov vo vede bola v roku 2016 UMB v Banskej Bystrici zaradená do svetového rankingu SCIMAGO ako jedna z 13 slovenských inštitúcíí, ktoré publikovali minimálne 100 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Scopus v predchádzajúcom roku.

 

Študenti UMB majú k dispozícii hodnotnú univerzitnú knižnicu a študovne, študentský klub a viacero asociácií a spolkov. Mnohí sa venujú umeniu alebo športu. Úspechy športovcov zo športových klubov UMB v hokeji, basketbale, atletike, karate, jude, plávaní, triatlone sú všeobecne známe. Napokon, medzi absolventmi a pedagógmi UMB sú viacerí olympiskí víťazi a ich tréneri.

UMB ponúka

  • 437 študijných programov
  • na 6 fakultách,
  • z toho 45 programov v cudzom jazyku,
  • 10 joint a double degrees.

 

UMB má

  • 3 excelentné vedeckovýskumné centrá,
  • špičkový vedecký tím matematikov,
  • zápis v rankingu SCIMAGO.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je hrdá na svoj status univerzity, ktorý  potvrdila Akreditačná komisia. Táto informácia poteší všetkých, ktorí prichádzajú do Banskej Bystrice za kvalitným vzdelaním.

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková