Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici obhájila štatút UNIVERZITY

Na základe zápisu z 99. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konaného 24. – 25. januára 2017 v Bratislave, v súlade s uznesením 99.6.3b, si Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponecháva doterajšie začlenenie medzi univerzity.

Uznesenie 99.6.3b

Akreditačná komisia v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 131/2002 o vysokých školách zabezpečila  overenie výsledku prijatých opatrení  (č. žiadosti 244_16/AK) Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (pozri prílohu k uzneseniu) konštatuje, že vysoká škola prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov v kritériu KZU-2 z komplexnej akreditácie. Akreditačná komisia odporúča MŠVVaŠ SR ponechať doterajšie začlenenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to univerzitná vysoká škola.

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková