Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB sa plne hlási k dodržiavaniu etických štandardov v oblasti vedeckej integrity

12. októbra 2021 sa v priestoroch Galérie Bratislavského hradu uskutočnilo verejné prihlásenie sa k záväzku dodržiavať najvyššie etické štandardy v oblasti vedeckej integrity so zámerom posilniť etický aspekt vedeckej činnosti. Išlo o prejav verejnej podpory Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku a Národného etického kódexu vedeckej integrity. Podporu dokumentom vyjadril svojím podpisom aj rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

UMB sa plne hlási k dodržiavaniu etických štandardov v oblasti vedeckej integrity, čo preukázala aj tým, že bola jedna z prvých univerzít, ktoré sa aktívne zapojili do aktivít pracovnej skupiny (Pracovná skupina pre vedeckú integritu na Slovensku – PS RI4SK) a podieľali sa na konečnom znení Deklarácie a Kódexu.

UMB sa plne hlási k dodržiavaniu etických štandardov v oblasti vedeckej integrityUMB sa plne hlási k dodržiavaniu etických štandardov v oblasti vedeckej integrityUMB sa plne hlási k dodržiavaniu etických štandardov v oblasti vedeckej integrityUMB sa plne hlási k dodržiavaniu etických štandardov v oblasti vedeckej integrity

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici