UMB partnerom H2020 projektu DocEnhance

UMB je partnerom 3-ročného medzinárodného projektu s názvom “Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform”,  ktorý je financovaný z programu Európskej Únie v rámci programu Horizon 2020 Science with and for Society (číslo zmluvy 872483).

Cieľom projektu je zlepšiť úroveň prierezových zručností a ich integráciu do existujúcich programov doktorandského štúdia prostredníctvom i) zapojenia neakademického sektora do rozvoja inovatívne orientovaných programov doktorandského štúdia s akcentom na dobré uplatnenie na trhu práce ii) facilitovania vzdelávania orientovaného na prax a osobnostný rozvoj iii) sledovania profesijných dráh absolventov doktorandského štúdia.

Tento projekt je orientovaný na doktorandov a výskumníkov v počiatočných fázach ich kariéry so zameraním na prierezové alebo prenositeľné zručnosti, ktoré sú využiteľné počas kariéry v akademickom sektore alebo mimo neho. Hlavnými výstupmi projektu sú vytvorenie odporúčaní pre rozvoj prierezových zručností v doktorandských študijných programoch, návrh nového konceptu kurzov pre doktorandské štúdium a prieskum kariérneho postupu absolventov doktorandského štúdia. Projekt sa zameria na prierezové a prenositeľné zručnosti, pretože tieto zručnosti uľahčujú prechod do zamestnania a sú široko uplatniteľné bez ohľadu na vedecký odbor alebo zvolenú kariéru. Všetky výstupy projektu budú poskytované ako voľne dostupné otvorené vzdelávacie zdroje prostredníctvom online platformy.                                                                                        

Projekt DocEnhance má silné konzorcium zložené z 19 partnerov z 15 štátov, z toho je 14 európskych štátov a 1 partner z Afriky. Projekt koordinuje Nórska Arktická Univerzita v Tromso. V konzorciu sú zastúpené univerzity, akademické organizácie, organizácie s expertízou v oblasti plánovania kariéry, kariérneho poradenstva a spolupráce mimo akademickú oblasť, malé a stredné podniky so skúsenosťami s tréningom doktorandov, inováciami a otvorenou vedou. Projektové konzorcium spolupracuje s viacerými bežiacimi projektmi a projekt svojimi aktivitami a cieľmi nadväzuje na viaceré medzinárodné projekty. UMB v konzorciu zastupujú Ing. Kamila Borseková, PhD. (VIC EF UMB) a prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (KSŠE FF UMB).  

 

 

 

Partneri DocEnhance projektu počas úvodného projektového stretnutia v Tromso

Partneri projektu: UiT The Arctic University of Norway (Nórsko), All Digital AISBL (Belgicko), University of Chemistry and Technology Prague (Česká republika), Tampere University (Fínsko), European Science Foundation a Tree of Science (Francúzsko), Technical University of Munich – Graduate School (Nemecko), University of Ghana (Ghana), Aristotle University of Thessaloniki (Grécko), European  University Foundation (Luxembursko), Maastricht University (Holansko), Confederation of Norwegian Enterprise (Nórsko), NOVA University Lisbon (Portugalsko), Matej Bel University (Slovensko), Fundación Universidad-Empresa a University of Alcalá (Španielsko), Karlstad University (Švédsko), Adecco Group a InnoEXC GmbH (Švajčiarsko),