Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UMB je partnerom výnimočného projektu

Tento týždeň podpísala Univerzita Mateja Bela dohodu o partnerstve na realizácii národného projektu „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti.“ Univerzita v ňom koordinuje výskum zameraný na mapovanie socio-ekonomických prínosov neziskového sektora, aký na Slovensku nebol doposiaľ realizovaný.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štatistickom úradom SR a širokým tímom odborníkov a odborníčok z mimovládneho a akademického sektora spúšťa v týchto dňoch realizáciu projektu, ktorého cieľom je prispieť ku kvalitnejšej tvorbe verejných politík prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti a neziskového sektora. Výskum, aký doposiaľ na Slovensku nebol realizovaný má priniesť bohaté množstvo informácií a dát  o jednom z dôležitých segmentov spoločnosti, akým občianska spoločnosť a neziskový sektor bezpochyby sú.

 „Naša univerzita ako moderná univerzita má vo svojom dlhodobom zámere zahrnuté tzv. tretie poslanie univerzity, ktorým je prispievať k riešeniu celospoločenských výziev a realizovať aktivity v prospech budovania občianskej spoločnosti. Projekt, ktorý v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti začíname realizovať vnímam ako ďalšiu z významných aktivít univerzity v tejto oblasti a som hrdý na to, že sme jeho súčasťou,“ uvádza doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB.

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Mgr. Martin Giertl dodáva: „ S pracovníkmi a pracovníčkami Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolupracujeme na viacerých našich aktivitách už dlhšie obdobie. Národný projekt je prirodzeným vyústením tejto spolupráce a univerzitu v ňom vnímame ako kľúčového partnera.“

Na realizácii projektu sa na univerzite bude podieľať interdisciplinárny tím odborníkov a odborníčok z ekonomickej a pedagogickej fakulty, ktorého súčasťou sú aj študenti a študentky doktorandského štúdia.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici