Stretnutie so zahraničnými študentmi

 Dňa 6. novembra 2019 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s zahraničnými študentmi, ktorí v súčasnosti navštevujú kurzy slovenského jazyka v IC-Centre a plánujú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku.

Študentov privítal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. a prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. Stretnutia sa zúčastnili aj prodekanky a prodekani jednotlivých fakúlt UMB, ktorí informovali študentstvo o ponuke štúdia na fakultách a o uplatnení sa v praxi po absolvovaní štúdia.

Celé podujatie sa nieslo v neformálnej atmosfére, na záver zástupcovia fakúlt odpovedali na otázky študentov, ktorí prejavili záujem o štúdium na UMB.