Stretnutie s uchádzačmi o štúdium z Ukrajiny

Dňa 10. marca 2017 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s ukrajinskými študentmi, ktorí v súčasnosti navštevujú kurzy slovenského jazyka v IC-Centre a plánujú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na Slovensku.

Ukrajinských študentov privítal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj prodekani jednotlivých fakúlt UMB, ktorí informovali študentstvo o ponuke štúdia na akademický rok 2017/2018, o kvalitách fakúlt a uplatnení sa v praxi po absolvovaní štúdia.

Celé podujatie sa nieslo v neformálnej atmosfére a zástupcovia fakúlt odpovedali aj na otázky študentov, ktorí prejavili záujem o štúdium na UMB. O svojom štúdiu a študentskom živote na UMB prišli porozprávať aj ukajinské študentky EF UMB.

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková