Stanovisko vedenia Univerzity Mateja Bela vo veci rigorózneho konania

Univerzita Mateja Bela považuje plagiátorstvo za vážny celospoločenský morálny problém, ktorý bol v minulosti rozšírený aj na iných univerzitách a v celej spoločnosti. Práve preto boli v rokoch 2010 - 2011 prijaté rozsiahle legislatívne zmeny, ktoré problém plagiátorstva výrazne eliminovali.

Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neumožňuje odobrať titul, ani žiadnu formu revízie rigorózneho konania.

Univerzita Mateja Bela dnes deklaruje transparentné procesy pri získavaní vysokoškolských titulov.

Pevne veríme, že nebude pokračovať ďalšie očierňovanie univerzity v očiach verejnosti, nakoľko do dnešného dňa bol postup univerzity v súlade s platnou legislatívou. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je transparentná inštitúcia, ktorá má svoje pevné miesto v slovenskom vysokoškolskom priestore.