Stanovisko vedenia UMB a predsedníctva Akademického senátu UMB k informáciám zverejneným v Denníku N 15. 11. 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ostro odsudzuje všetky prípady porušenia akademickej etiky, vrátane plagiátorstva. Podporuje prácu nezávislej komisie Akademického senátu UMB zriadenej 12. 11. 2018, ktorej úlohou je preskúmať vzniknuté podozrenia na plagiátorstvo rigoróznych prác na Právnickej fakulte UMB. Závery z práce komisie bude UMB v plnej miere rešpektovať.

Súčasná akademická obec UMB ani vedenie univerzity nenesú zodpovednosť za situáciu z roku 2000 a jednoznačne sa dištancujú  od nečestných praktík, ku ktorým mohlo dochádzať na pracoviskách fakúlt v minulosti. Vedenie UMB všetkými prostriedkami podporí iniciatívu vedúcu k zmene súčasného legislatívneho nastavenia tak, aby bolo možné v odôvodnených prípadoch revidovať procesy, na základe ktorých sú udeľované akademické tituly.