Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Stanovisko k medializovanému rigoróznemu konaniu

Stanovisko k medializácii rigorózneho konania Andreja Danka

Vzhľadom na negatívnu medializáciu a v snahe vyjsť v ústrety verejnosti Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zverejňuje informácie, ktoré zverejniť môže. UMB preto oznamuje tieto údaje:
 
Absolvent požiadal o vykonanie rigoróznej skúšky dňa 21. 12. 1999 na Katedre správneho práva a medzinárodného práva Právnickej fakulty UMB a zvolil si tému Verejná správa a jej charakteristické črty. Rigorózna skúška bola vykonaná dňa 21. 6. 2000 v súlade s platnou legislatívou a internými normami univerzity vo vednom odbore správne právo s výsledkom skúšky vyhovel.
 
K ostatným otázkam súvisiacim s predmetnou záležitosťou nemôže UMB poskytnúť informácie a nemôže sprístupniť ani obsah rigoróznej práce, pretože by tým došlo zo strany UMB k porušeniu zákona.

 
 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici