Stanovisko AS UMB k avizovanej reforme vysokého školstva

Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s veľkým znepokojením vníma snahy o obmedzenie samosprávy verejných vysokých škôl. Nezávislosť od ekonomickej a politickej moci a demokratické princípy riadenia nie sú samoúčelnou výsadou akademickej pôdy, ale stáročiami overeným predpokladom slobodného vzdelávania a tvorivej činnosti, ktoré prospievajú rozvoju celej spoločnosti. Vďaka nim univerzity zodpovedne plnia svoje poslanie aj v súčasných zložitých podmienkach. Vyzývame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby zabránilo neuváženým a deštruktívnym zásahom do samosprávy VŠ, viedlo otvorený a konštruktívny dialóg s legitímnymi reprezentáciami VŠ a rešpektovalo ich vecné návrhy a pripomienky k reforme riadenia a financovania VŠ. Vyzývame zároveň akademickú obec, zamestnancov a študentov vysokých škôl, ako aj našich absolventov, aby podporili obranu akademických práv a slobôd.

Stanovisko AS UMB k avizovanej reforme vysokého školstva, ktoré AS UMB schválil na svojom riadnom zasadnutí dňa 8. 2. 2021.