Spoločné vyhlásenie Predsedníctva Akademického senátu UMB a vedenia UMB k očkovaniu

Predsedníctvo AS UMB a vedenie UMB, uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť za napĺňanie poslania a hodnôt UMB, vydávajú toto spoločné vyhlásenie:

  1. Našou prioritou je zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vhodnými metódami a spôsobmi výučby a vytvárať podmienky pre kvalitnú tvorivú činnosť pri maximálnej ochrane zdravia a bezpečnosti našich študentov a zamestnancov.
  2. Rešpektujeme slobodnú vôľu každého jednotlivca, zároveň apelujeme na všetkých študentov a zamestnancov, aby starostlivo zvážili možnosť včasného zaočkovania proti ochoreniu COVID-19 v záujme ochrany seba a svojho okolia.
  3. Vyzývame na dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení prijímaných príslušnými autoritami tak, aby sme spoločne mohli vytvoriť zdravú a bezpečnú univerzitu, ktorá bude môcť v akademickom roku 2021/2022 poskytovať vysokoškolské vzdelávanie aj prezenčným spôsobom.
  4. Ubezpečujeme, že naše rozhodnutia budú vždy založené na princípe rovnosti a rovnakého zaobchádzania bez akýchkoľvek znakov diskriminácie.

 

V Banskej Bystrici dňa 16. júla 2021