Prvá fáza projektu MC UMB úspešne zvládnutá

 "Národná agentúra priebežnú správu zhodnotila, porovnala so zámerom a plánovanými aktivitami a taktiež očakávanými výsledkami v rámci projektu. Správa je vypracovaná dostatočne a poskytuje národnej agentúre obraz o smerovaní Vášho projektu." Túto výbornú informáciu sme dostali už v nasledujúci pracovný deň po predložení správy do online systému národnej agentúry... 

Projekt "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie - JaSom" sa schválením priebežnej správy dostáva do svojej druhej polovice, ukončenie projektu je plánované na august 2022. Metodické centrum do projektu zahrnulo požiadavky a potreby krajanského prostredia tak, ako ich identifikovali odborní pracovníci aj spolupracovníci centra v posledných viac ako desiatich rokoch každoročnej aktívnej spolupráce s krajanskými organizáciami a slovenskými školami i centrami v zahraničí.

Výsledkom projektu bude interaktívny didaktický materiál s množstvom pomocných zdrojov a materiálov tak, aby si každé krajanské prostredie našlo v materiáli tú časť, ktorá práve tomuto prostrediu vyhovuje. Nezvyčajnou je práve tá myšlienka projektu, ktorá namiesto jednotnej učebnice siaha po databáze didaktických materiálov - týmto prístupom reflektujeme skutočnosť, že každé minoritné spoločenstvo má vlastné špecifické prostredie a podmienky z neho vyplývajúce, čo sa odráža aj na často výraznej odlišnosti vzdelávacích potrieb v jednotlivých prostrediach. Práve preto v minulosti využívaný princíp jednotných učebníc spôsoboval pedagógom v krajanských prostrediach problémy, alebo prinajmenšom v súčasnosti už nevyhovuje skutočným potrebám. V prvej práve ukončenej fáze projekt identifikoval vzdelávacie potreby v prostredí slovenských minorít partnerských krajín ako aj zdroje, ktoré budú využité pre prípravu didaktických materiálov. Dostávame sa do druhej časti projektu, v ktorej tieto materiály vytvoríme.

Hlavnou riešiteľkou projektu Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí je jeho pracovníčka PhDr. Zuzana Drugová, riešiteľmi dvoch ďalších nosných tém sú Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová, externá spolupracovníčka MC UMB a Mgr.art. Martin Urban, PhD., z Katedry hudobnej kultúry PdF UMB. Garantmi tvorby didaktických materiálov sú doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., a doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. Ekonomickou manažérkou projektu je Ing. Zuzana Kvetková z Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB.  Zahraničnými partnermi projektu sú Univerzita Nový Sad v Srbsku, Slovenské kultúrne centrum Našice v Chorvátsku a Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši, v Rumunsku. Zahraniční partneri sú predstaviteľmi rôznych typov organizácií pôsobiacich v prostredí slovenskej minority v jednotlivých partnerských krajinách.

Všetkým spolupracovníkom projektu patrí veľká vďaka za ich aktívny prístup pri zvládnutí doterajších úloh projektu JaSom. Špeciálne poďakovanie patrí organizátorom a účastníkom výjazdových školiacich podujatí, ktoré sme napriek epidemiologickej situácii a z nej vyplývajúcich obmedzení absolvovali prezenčnou formou v auguste - októbri 2020 priamo v partnerských krajinách, čím sme dokázali zrealizovať všetky plánované aktivity prvej projektovej fázy bez obmedzení. 

Projekt "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie - JaSom" 2019-1-SK01-KA201 – 060682 bol schválený a je realizovaný v rámci dotačnej schémy ERASMUS+.