Prijatie prof. Kornovenka

Dňa 30. januára 2019 prijala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. historika a prorektora pre vedu, inovácie a medzinárodne vzťahy Čerkaskej národnej univerzity Bohdana Chmelnickeho v Čerkasach z Ukrajiny prof. Serhija Kornovenka, DrSc.

Na pracovnom stretnutí boli prerokované možnosti ďalšej spolupráce medzi inštitúciami. Prediskutovali sa otázky, ktoré sa týkali:

  • akademickej mobility pracovníkov,
  • organizovania spoločných konferencií, výmena vedeckých informácií, účasť v spoločných grantových projektoch,
  • akademickej mobility študentov.

Za UMB sa na pracovnom stretnutí ďalej zúčastnili doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., prorektorka pre vedu a výskum a doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UMB.