Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prezidentka vymenovala nové profesorky a profesorov

Vo štvrtok 29. apríla 2021 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala 26 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied.

V príhovore prezidentka uviedla, že spoločenskovedné a humanitné odbory by sa nemali chápať iba ako príprava zamestnancov pre určité konkrétne pracovné pozície. "Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi. Takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi," uviedla prezidentka Slovenskej republiky.

Prezidentka zdôraznila, že od spoločenských vied a od predstaviteľov očakávame, že svoju expertízu ponúknu pri tvorbe verejných politík a pri identifikácii najväčších civilizačných výziev, ktoré pred republikou stoja.

Prezidentka vyjadrila novovymenovaným profesorkám a profesorom poďakovanie a zaželala im veľa úspechov pri plnení úloh súvisiacich s povolaním vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov.

Novovymenované profesorky a profesori na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sú:

  • prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, CSc. – Filozofická fakulta UMB v odbore: slovenské dejiny
  • prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. – Ekonomická fakulta UMB v odbore: financie
  • prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. – Právnická fakulta UMB v odbore: trestné právo
  • prof. Ing. Zdenka Musová, PhD. – Ekonomická fakulta UMB v odbore: ekonomika a manažment podniku
  • prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. – Pedagogická fakulta UMB v odbore: andragogika

Srdečne blahoželáme!

Prezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorovPrezidentka vymenovala nové profesorky a profesorov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici